Meini Prawf Cymhwyster

I fod yn gymwys i gyllid gan y Comisiwn, bydd rhaid i bob ymgeisydd:


• Fod yn elusen gofrestredig yn y Deyrnas Unedig, corff elusennol, sefydliad nad yw yno i wneud elw neu sydd er lles y gymuned (a fydd hwyrach yn cynnwys grwpiau  sefydledig priodol ond anghorfforedig, Cymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus, Cymdeithas Lesiant Gofrestredig, cwmnïoedd sy’n gyfyng i warrant, cwmnïoedd er lles y gymuned, busnesau cymdeithasol ac yn y blaen.) 
• Cyflawni gwaith yn gyfan gwbl yng Nghymru, Lloegr a’r Alban (nid yng Ngogledd Iwerddon, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw).
• Yn meddu ar incwm heb gyfyngiad arno sy’n llai na £6.5 miliwn yn y flwyddyn fwyaf diweddar  mae’r cyfrifon sydd wedi’u dilysu ar gael, hy 2007/08.
• Cynnig gwaith nad yw’n unol â chylch gwaith statudol cyrff cyhoeddus, heblaw ei fod yn rhan o gonsortiwm/ partneriaeth lle bo’r corff statudol/cyhoeddus yn bartner allweddol ac yn gorff ariannu  mwyafrifol.
• Cyflwyno’r ffurflen gais erbyn y dyddiad terfyn amser a fynegwyd. Mae rhaid cwblhau pob cwestiwn yn y ffurflen gais.
• Bod yn gyfranogwr blaen i un cais (Golyga hyn y gallwch fod yn ymgeisydd blaen mewn perthynas â naill a chynnig consortiwm NEU gynnig sefydliad sengl. Yn ychwanegol, gallwch fod yn aelod o gynigion gan bartneriaethau (consortiwm) arall.)  
• Ceisio’n unig am gyllid o dan un o’r tri maes blaenoriaeth (gweler adran 3 isod). Er enghraifft, gallwch gyflwyno cais o dan naill ai maes blaenoriaeth un neu faes blaenoriaeth dau ond nid y ddau. 
• Peidio gofyn am fwy na £150,000 y flwyddyn gan y Comisiwn, ee os bydd eich prosiect yn rhedeg am gyfnod o dair blynedd, ni allwch geisio am fwy na £450,000 gan y Comisiwn (er yn hwyrach bydd y prosiect cyfan yn costio mwy). 

 
NI FYDD y Comisiwn yn ystyried ariannu:


• Ceisiadau am waith gan gyrff sy’n rhoi cyllid i elusennau arall, unigolion neu sefydliadau arall fel eu prif bwrpas. 
• Rhai prosiectau cyfalaf, ee adeiladu a datblygu tir ac adeiladau gydag ased gweddilliol â rhwymedigaethau cyfredol cronedig i’r Comisiwn yn ganlyniad iddynt.
• Apeliadau codi arian, ymchwil academaidd (er y bydd croeso i gynigion ymchwil gweithredol) neu gyllid adnewyddu/pontio.
• Cyrff statudol neu gwmnïau preifat sy’n ceisio fel sefydliad sengl neu fel blaen ymgeiswyr i gynnig  gan bartneriaeth (consortiwm).  (Er gall y ddau wneud cais fel aelodau o gynnig  gan bartneriaeth.)


Blaenoriaethau


Yn ychwanegol, bydd y Comisiwn yn blaenoriaethu cynigion gan ymgeiswyr ar sail yr egwyddorion canlynol, nifer ohonynt yn adlewyrchu’r adborth a gaed yn ystod yr ymgynghoriad ariannu cyhoeddus yn ddiweddar:

1. Ceisiadau sy’n dangos ymrwymiad i waith sy’n ymwneud yn gyfredol â chymunedau lleol a rhanddeiliaid. 
2. Ceisiadau sy’n dangos ymrwymiad at ddysgu ac sy’n effeithio (ar gymunedau ac ar bolisi) mewn ffordd a fydd yn galluogi’r Comisiwn i weld sut mae gwybodaeth, ymchwil a gwerthuso yn cael eu defnyddio i ddatblygu a lledaenu’u gwaith.
3. Ceisiadau sy’n darparu sail tystiolaeth i gefnogi angen , fel data gwaelodlin a ddefnyddir gan y prosiect i fesur llwyddiant  a strategaeth i ledaenu dysg.
4. Ceisiadau sy’n dangos ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth.
5. Ceisiadau sy’n dangos ymdrech i sicrhau cynaladwyedd y prosiect a noddwyd y tu hwnt i werth ariannol ein cyllid.
6. Ceisiadau gan sefydliadau sydd â strategaeth gydraddoldeb a hawliau dynol gref yn ei lle ynghyd a chynllun gweithredol cysylltiol.
7. Ceisiadau sy’n benodol yn cyffwrdd ar lefel lleol, rhanbarthol a gwladol a fydd yn gymorth i gyflawni’n blaenoriaethau strategol, gan gynnwys blaenoriaethau lleol. (I ddeall mwy am ein blaenoriaethau lleol cysylltwch â’ch cynghorwr lleol – gweler Cwestiynau Cyffredinol).
8. Ymgeiswyr sy’n awyddus i ganolbwyntio ar faterion hygyrchedd.
9. Ceisiadau sy’n amlinellu’n blaenoriaethau strategol ac sydd yn y lle gorau i’n helpu ni i’w cyflawni. Er enghraifft, mewn rhai sefyllfaoedd bydd sefydliadau ‘llinell flaen’- hy, sefydliadau sy’n gweithio’n uniongyrchol gydag ac yn darparu gwasanaeth i, ar ran, neu i unigolion a chymunedau - yn y lle gorau i gyflawni’n blaenoriaethau. (Ni fydd hyn yn atal sefydliadau ail neu drydedd haen rhag gwneud cais ond byddai rhaid iddynt ddangos sut y bydd eu gwaith o les uniongyrchol i bobl dan anfantais, neu fynegi sut maen nhw’n gweithio gyda sefydliadau ‘llinell flaen’ mewn partneriaeth.)

Ni fyddwn yn disgwyl i geisiadau gydymffurfio â’r holl egwyddorion hyn, ond bydd siawns gwell o lwyddiant gan eich cynnig os allwch ddangos sut y bydd yn ateb o leiaf rhai o’n blaenoriaethau. Rydym yn gwerthfawrogi y bydd angen ystyriaethau gwahanol arnoch i gyflawni’r meysydd blaenoriaeth amrywiol, yn dibynnu ar fath a maint y gweithredu a fwriedir. Byddwn yn ystyried y rheiny fel rhan o’n hasesiad.
 

back to top