Ein Cynllun Busnes

Cynllun Busnes 2013/14

Dyma’r ail gynllun corfforaethol blynyddol fel y gall y Comisiwn gyflawni’r blaenoriaethau a nodwyd yn ein Cynllun Strategol 2012/15. Mae’n adeiladu ar waith y flwyddyn flaenorol yn ogystal â meysydd newydd a fydd yn ategu’r blaenoriaethau strategol hyn ac yn helpu cyflawni cynnydd gwirioneddol ar gydraddoldeb a hawliau dynol. 
 

Lawr lwytho fersiwn PDF

Lawr lwytho fersiwn Word

Cynllun Busnes 2012/13

Pleser o’r mwyaf yw cyhoeddi ein Cynllun Busnes ar gyfer 2012/13. Y llynedd, cyflawnodd y Comisiwn rai o’i orchwylion pwysicaf, hyd yn hyn. Mae’r ymchwiliadau arloesol i ofal cartrefaflonyddu ar sail anabledd marchnata pobl, ynghyd â’nhadolygiad hawliau dynol chamau cyfreithiol i gyd yn enghreifftiau o’r rhain. Eleni, hefyd, yw blwyddyn gyntaf ein cynllun strategol cyfredol a’r cyfnod y byddwn yn newid y Comisiwn yn sylfaenol.

Mwy ynglŷn â’r cynllun

Mae mesurau darbodus ac agendau polisi’r llywodraeth yn newid wyneb y sector cyhoeddus a’r modd y cyflenwir gwasanaethau cyhoeddus gan ystod o sefydliadau.

Rydym, eisoes, wedi dechrau ail ganolbwyntio’n gweithgareddau tuag at weithio ag eraill mewn rôl sy’n fwy galluogol ac sy’n sicrhau cymaint â phosibl o werth i’r cyhoedd. Bydd y gwaith a gyflenwir gennym yn 2012/13 yn adlewyrchu’r newid hwn o ran ffocws.

Mae’r Comisiwn, fel sefydliadau sector cyhoeddus eraill, yn wynebu’r her o weithredu â chyllideb sydd wedi’i chwtogi’n fawr. O ganlyniad, bydd y cynllun eleni yn canolbwyntio ar lai o weithgareddau ond ar y rhai, serch hynny, a fydd yn creu’r effeithiau mwyaf.

Mae ein rhaglen gwaith a luniwyd ar gyfer 2012-13 yn gymorth i ni gyflawni ein cynllun strategol o ran y meysydd a ganlyn:

 • Cyflawni’r newidiadau sydd eu hangen i lywio’r Comisiwn yn y dyfodol
 • Rhoi sylw pellach i’r gwaith pwysig a gwblhawyd yn y deuddeg mis diwethaf
 • Gosod y sylfeini ar gyfer gweddill cyfnod y cynllun strategol.

 

Cynllun Busnes 2011/12

Cynllun Busnes 2011/12

Rydym yn falch i ddatgan inni gyhoeddi ein Cynllun Busnes ar gyfer 2011/12. Mae’r cynllun eleni yn canolbwyntio ar lai o weithgareddau ond y rhai a fydd â’r effaith fwyaf i wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau sy wedi lleihau. Mae wedi’i fwydo gan amcanion a oedd o fewn cynllun strategol 2009/12, tystiolaeth o’r adolygiad teirblwydd, gofynion deddfwriaethol a’n hymrwymiadau presennol megis materion yn canlyn cyn-ymchwiliadau ac asesiadau.

 

Mwy ynglŷn â’r cynllun

Rydym eisoes wedi dechrau llunio ein cynllun strategol newydd ar gyfer 2012/15 a diwygio ein hunain i fod yn sefydliad sylweddol teneuach a mwy effeithiol. Ystyriwyd hyn wrth lunio’r Cynllun Gwaith. Darllenwch gyflwyniad i’r cynllun gan ein Prif Weithredwr dros dro.

Mae ein rhaglen waith ar gyfer 2011/12 yn canolbwyntio ar y meysydd a ganlyn:

 • Arfer ein pwerau statudol a chyfrifoldebau rheoleiddio, sy’n cynnwys:
  • Ei gwneud hi’n haws i gyflogwyr a darparwyr gwasanaeth gynnwys y Ddeddf Cydraddoldeb
  • Gwella deilliannau cydraddoldeb a hawliau dynol drwy helpu unigolion a chodi safonau trefn
  • Hybu hawliau dynol
 • Adeiladu’r sylfaen tystiolaeth ar gyfer rheoleiddio effeithiol
 • Cyflogaeth: Adferiad teg a chydradd
 • Diwygio’r Comisiwn i fod yn fwy effeithlon ac effeithiol

Cysylltu â ni

Os ydych angen ein cynllun busnes mewn fformat amgenach, wnewch chi gysylltu â’n llinell gymorth.

Os hoffech wybodaeth bellach am ein cynllun busnes, neu roi sylw arno, anfonwch e-bost ibusinessplanning@equalityhumanrights.com neu ysgrifennu at:

Business Planning Team
Equality and Human Rights Commission
2nd Floor Arndale House
Arndale Centre 
Manchester 
M4 3AQ
Neu allwch ffonio’n llinell gymorth. 
 

Cynllun Busnes 2010/11

Lawr lwytho Cynllun Busnes 2010/2011:

Cynllun Busnes 2009/10

back to top