Pobl Drawsryweddol

Mae pobl drawsryweddol yn dioddef gwahaniaethu’n aml - mae rhywfaint o’r gwahaniaethu hwn yn anghyfreithlon ac yn dod o dan ddeddfwriaeth gydraddoldeb.

Term ambarél yw trawsryweddol a ddefnyddir gan bobl y mae eu hunaniaeth o ran rhywedd a/neu fynegiant rhywiol yn wahanol i ryw eu geni.  Mae’r term yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, bobl drawsrywiol ac eraill sy’n ystyried eu hunain fel amrywiad rhywiol (gender-variant).

Eglurir y defnydd parchus a phriodol o dermau yma.

Gall pobl drawsryweddol ddewis newid eu cyrff yn hormonaidd a/neu’n llawfeddygol.  Gelwir hyn yn ailbennu neu drawsnewid rhywedd ac fel arfer mae’n broses gymhleth sy’n digwydd dros gyfnod maith.

Mae’r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Rhyw (y Ddeddf) yn cynnwys amddiffyniadau ar gyfer pobl sy’n bwriadu, sydd wrthi, neu sydd wedi ailbennu rhywedd.  Nid yw rhai pobl drawsryweddol wedi’u cwmpasu gan ddarpariaethau ailbennu rhywedd yn y Ddeddf, ond maent yn cael eu hamddiffyn rhag gwahaniaethu ar sail rhyw eu geni o dan y Ddeddf.

Rhagor o wybodaeth:

back to top