Cyflwyno achos preifatrwydd

Pobl drawsrywiol: cyflwyno cwyn

Mae’r dudalen hon yn disgrifio beth i’w wneud os ydych chi’n credu fod eich hawl i breifatrwydd o dan Adran 22 o’r Ddeddf Cydnabod Rhyw wedi’i diystyru.

Eglurir eich hawliau o dan Adran 22 o’r Ddeddf Cydnabod Rhyw yma.

Os ydych chi’n credu bod rhywun yn gweithredu mewn cyd-destun swyddogol ac wedi datgelu manylion eich cais am gydnabod rhyw neu’ch hanes ailbennu rhywedd yn anghyfreithlon, yna mae angen i chi weithredu ar unwaith er mwyn cael cyfle i fynd ymlaen â’ch achos.

Yr Heddlu a’r Llys Ynadon sy’n ymdrin ag achosion o dorri Adran 22 o’r Ddeddf Cydnabod Rhyw.  Er mwyn gallu gwneud dyfarniad o’ch plaid, mae’n rhaid i’r Heddlu gasglu tystiolaeth i gefnogi’r cyhuddiad.

Ni all ynadon wrando ar unrhyw achos o’r math hwn os yw’n cyrraedd y llys chwe mis neu fwy ar ôl i’r drosedd gael ei chyflawni.  Felly, mae’n hanfodol eich bod yn cwyno i’r Heddlu cyn gynted â phosibl er mwyn iddynt allu cwblhau eu hymholiadau a rhoi cyfarwyddyd i Wasanaeth Erlyn y Goron er mwyn gallu pennu a yw’n werth bwrw ymlaen â’r achos.

Os ydych chi’n betrusgar ynglŷn â mynd at ddesg gyhoeddus eich gorsaf heddlu leol, ewch i’w gwefan i weld manylion ynglŷn â gwneud cwynion ym maes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol.  Fel arall, gallwch ffonio a gofyn am gael cyfarfod eu Swyddog Cyswllt Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol.  Mae gan y mwyafrif o 50 o awdurdodau Heddlu Prydain swyddogion amrywiaeth a pholisïau sy’n eu hymrwymo i ddeall sut i gynorthwyo pobl drawsrywiol neu drawsryweddol.

Bydd angen i unrhyw swyddog gymryd datganiad gennych chi, yn disgrifio’r amgylchiadau a’r ffeithiau sy’n gysylltiedig â’r achos o ddatgelu anghyfreithlon.  Os oes gennych chi unrhyw dystiolaeth ysgrifenedig (e.e. o negeseuon e-bost neu lungopïau o ffurflenni a gwblhawyd gennych) yna bydd y rhain yn rhan o’r dystiolaeth.

Bydd angen i’r Heddlu ymchwilio i’ch cwyn.  Mae hynny’n golygu y bydd swyddogion yn debygol o ymweld â’r sefydliad a chyfweld pobl berthnasol, cymryd datganiadau a chasglu unrhyw dystiolaeth sydd ar gael.

Nid yw’r Heddlu yn erlyn.  Eu gwaith hwy yw casglu tystiolaeth i’w chyflwyno i Wasanaeth Erlyn y Goron a fydd yn cyflwyno’r achos.  Fodd bynnag, dylech atgoffa’r partïon bod amser yn brin, fel yr eglurwyd uchod.
 

back to top