Adrodd ar gyflog ar sail rhyw

Cynigion newydd i fesur y bwlch cyflog ar sail rhyw

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion newydd ar gyfer adrodd ar gyflog ar sail rhyw yn y trydydd sector a’r sector preifat. Ar gais y Llywodraeth mae’r Comisiwn wedi argeisio mewnbwn gan y gymuned fusnes, undebau llafur a rhanddeiliaid eraill i helpu datblygu trefniadau ymarferol i weithwyr yn y sector gwirfoddol a’r sector preifat i fesur a chyhoeddi gwybodaeth ar y bylchau cyflog ar sail rhyw yn eu sefydliadau eu hunain. Caiff hwn ei hyrwyddo ar sylfaen wirfoddol.

Gwnaethpwyd cais y Llywodraeth yng nghyd- destun y Mesur Cydraddoldeb, sy’n cynnwys cymal yn galluogi’r Llywodraeth, rhywbryd yn y dyfodol, ond nid yn gynharach na 2013, i ofyn i gyflogwyr sy’n cyflogi mwy na 250 o weithwyr i fesur a chyhoeddi gwybodaeth ar eu bylchau cyflog ar sail rhyw. Nod y Comisiwn yw cael cyfundrefn wirfoddol a fydd yn osgoi’r angen i gyflwyno rheolaeth rhywbryd yn y dyfodol. Nod y Llywodraeth yw cael fwy o dryloywder ym maes systemau cyflog, a thrwy hynny i alluogi menywod i ganfod p’un a oes gan eu cyflogwr fwlch cyflog ar sail rhyw neu beidio. Bydd y Comisiwn yn monitro i ba raddau y bydd y mesurau hyn yn cael eu gweithredu.

Gall gyflogwyr ddewis o dri opsiwn mesur yn ôl maint: ffigwr sengl cyflawn, neu gyflogau dechreuol staff gwrywaidd neu fenywaidd, neu’r gwahaniaethau rhwng cyflog dynion a menywod yn ôl gradd neu fath o swydd. Nid oes dull ‘un maint ar gyfer pawb’. Hefyd, bydd y Comisiwn yn cynnig y dewis o naratif a fyddai’n galluogi cyflogwyr i egluro’r cyd-destun. Ni fyddai’r naratif yn elfen ar ei phen ei hun, ond byddai’n rhaid ei chyfuno ag o leiaf un o’r mesurau yn ôl maint.

Bydd y Comisiwn yn disgwyl i gyflogwyr sy’n cyflogi 500+ o weithwyr i ddefnyddio dau neu fwy o’r opsiynau yn y ddewislen hon, naratif gan mwyaf ynghyd ag un neu fwy o’r mesurau yn ôl maint. Bydd y Comisiwn hefyd, yn disgwyl cyflogwyr sy’n cyflogi 250 i 500 o weithwyr i ddewis un o’r dangosyddion yn ôl maint.

Adroddiad sylfaenol

Ochr yn ochr â’r cynigion rydym wedi cynhyrchu adroddiad: 'Gender pay activity in large non-public sector organisations: Baseline report 2009'. Dyma’r adroddiad blynyddol cyntaf a gynyrchwyd gan y Comisiwn i archwilio natur y wybodaeth ar y datblygiad i gau’r bwlch cyflog ar sail rhyw  ac i ba raddau mae’n cael ei fesur. Nod yr adroddiad cyntaf hwn yw sefydlu sylfaen o le y gall y cynigion ar gyfer adrodd ar gyflog ar sail rhyw ddatblygu. Byddwn yn cynhyrchu adroddiadau tebyg yn flynyddol am y pedair blynedd nesaf.

I lawr lwytho’r adroddiadau:

 

 Darllenwch ein datganiad i’r wasg (yn Saesneg): Commission outlines new gender pay reporting proposals

Ymgynghori

Yn natblygiad y gwaith hwn gwnaethom ymgymryd ag ymarfer ymgynghori (y ddogfen yn Saesneg yn unig) i helpu nodi’r ffordd fwyaf priodol a’r lleiaf o ran baich i gyflogwyr fedru adrodd ar y datblygiad ym maes adnabod a herio anghydraddoldeb cyflog ar sail rhyw. Gwnaethom ymgynghori â chyflogwyr yn y sector preifat a’r sector gwirfoddol, yn ogystal â chyrff cynrychiadol ac undebau llafur, a menywod yn gweithio yn y sectorau hyn. Daeth yr ymgynghori i ben ar 28 Hydref 2009.

Gweler hefyd:

 

back to top