Cynnal archwiliad cyflog cyfartal

Beth yw archwiliad cyflog cyfartal?

Mae archwiliad cyflog cyfartal yn golygu cymharu cyflog grwpiau a warchodir sy’n gwneud gwaith cyfartal yn eich sefydliad, ymchwilio i’r rhesymau dros unrhyw fylchau cyflog yn ôl rhyw, ethnigrwydd, anabledd neu batrwm gweithio, a chynllunio i gau unrhyw fylchau cyflog na ellir eu cyfiawnhau ar sail ar wahân i un o’r nodweddion hynny.

Mae archwiliad cyflog cyfartal yn ymwneud ag agwedd bwysig, ond cyfyngedig, ar wahaniaethu posibl mewn cyflogaeth - cyflog anghyfartal am waith cyfartal.  Nid yw’n mynd i’r afael yn uniongyrchol ag agweddau eraill ar anghydraddoldeb fel y nenfwd gwydr, ond gall yr archwiliad cyflog amlygu agweddau o’r fath, a allai gyfrannu at fylchau cyflog cyffredinol, er enghraifft, rhwng dynion a menywod.

Nid ymarfer casglu data yn unig yw archwiliad cyflog cyfartal.  Mae’n cynnwys ymrwymiad i unioni unrhyw anghydraddoldebau cyflog na ellir eu cyfiawnhau ac mae hyn yn golygu y dylai rheolwyr sydd â’r awdurdod i gyflawni’r newidiadau angenrheidiol gymryd rhan a chefnogi’r archwiliad.  Mae hefyd yn bwysig cynnwys cynrychiolwyr o’r gweithlu i sicrhau bod yr archwiliad mor ddilys â phosibl a bod unrhyw gamau gweithredu dilynol a gymerir yn llwyddiannus.
 

Mae'r adran yma hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y canlynol:

back to top