Rhestr Wirio: Cyflog cyfartal ar waith

Mae’r Comisiwn wedi cynhyrchu’r gyfres hon o nodiadau canllaw i helpu cyflogwyr i ddelio â’r achosion mwyaf cyffredin o gyflog anghyfartal yn y gweithle.

Mae ‘r Comisiwn yn argymell i bob cyflogwr i gyflawni archwiliadau cyflog cyfartal, ond bwriad y nodiadau hyn yw eich helpu i nodi potensial eich gwendid i hawliau cyflog cyfartal. Archwiliad cyflog cyfartal yw’r ffordd fwyaf effeithiol i gymharu cyflog gweithwyr sy’n gwneud gwaith cyfwerth ac mae’n darparu darlun manwl i nodi ac unioni unrhyw wahaniaethu anghyfreithlon ar sail gyflog.  Bydd pecyn cymorth archwilio newydd, yn edrych ar gyflog cyfartal ar sail rhyw, anabledd a hil, yn cael ei gyhoeddi ar ein gwefan yn y misoedd i ddod. Bwriedir y nodiadau ychwanegol hyn i’ch helpu i nodi potensial eich gwendid i hawliau cyflog cyfartal a bydd yn eich helpu i ddatrys unrhyw broblemau a nodwyd gan yr archwiliad.

Tra bod pob ymdrech wedi’i wneud i sicrhau bod y cyngor a geir yn y nodyn hwn yn gywir, y llysoedd neu dribiwnlysoedd yn unig all gynnig dehongliad awdurdodol o’r ddeddfwriaeth.

Mae’r rhan fwyaf o’r achosion cyfreithiol cyn belled yn y maes cyflog a gwobrwyo wedi’u gwneud yn ôl y Ddeddf Gyflog Gyfartal ac yn gysylltiedig â rhyw. Sut bynnag, mae gwahaniaethu ar sail cyflog, hynny yw, anghyfartaledd cyflog heb gyfiawnder gwrthrychol am y gwahaniaethau , hefyd yn anghyfreithlon yn ôl y Ddeddf Gysylltiadau Hiliol, y Ddeddf Wahaniaethu ar sail Anabledd, Rheoliadau Gwahaniaethu ar sail Oedran a Rheoliadau Gweithwyr Rhan Amser. Felly, yn ogystal âg edrych ar y gwahaniaethau rhwng dynion a menywod, mae’n bwysig ystyried agweddau eraill o gydraddoldeb fel hil, anabledd, oed a statws cytundebol.

Nodiadau canllaw
 

back to top