Sut yr ymgynghorom ar ein cynllun strategol 2012-15

Amdano’r ymgynghoriad

Ar 11 Hydref 2011, fe lansiom ni’r olaf o’r tri cham ymgynghori i’n helpu i lunio ein cynllun strategol nesaf ar gyfer 2012-15. Roedd yr ymgynghoriad yn gyfle i bawb roi sylw ar genhadaeth a swyddogaethau arfaethedig y Comisiwn a’r materion cydraddoldeb a hawliau dynol allweddol wrth symud ymlaen. 

Y broses ymgynghori

Mae cydraddoldeb, hawliau dynol a pherthynas dda rhwng pobl yn effeithio arnom oll, waeth beth yw ein cefndiroedd, felly rydym yn ymrwymedig i ymgynghori’n ystyrlon a chysylltu â phawb sydd â diddordeb yng ngwaith y Comisiwn. Felly mae ein proses cynllunio strategol yn cynnwys tri cham ymgynghori ac ymgysylltu â’n rhanddeiliaid a'r cyhoedd. Ewch ati i ddarllen mwy am bob un o'r camau.

 

Cam un - wedi dod i ben

Ffurfiodd yr ymgynghoriad 30 diwrnod hwn, a lansiwyd ar 23 Mehefin 2011 ac aeth ymlaen tan 22 Gorffennaf 2011, cam cyntaf ein proses cynllunio strategol. Rhoddodd gyfle i gyfranogwyr ddweud eu barn wrthym am ein cynllun strategol ar gyfer 2009-2012 a pha mor llwyddiannus yr ydym wedi bod wrth gadw’n haddewid am y deg peth y dywedom y byddem yn cyflawni.

Darllen mwy am gam un ein hymgynghoriad

Ymgynghoriad ar gynllun Strategol y Comisiwn 2012-15: Holiadur Cam un Word

Ymgynghoriad Cynllun Strategol 2009-2012: Ymatebion Cam un Word

Ymgynghoriad Cynllun Strategol 2009-2012: Crynodeb Ymatebion Cam un Word
 

 

 

Cam dau - wedi dod i ben

 

Fe wnaethom gynnal ymgynghori 60 diwrnod i roi cyfle ichi roi sylw ar ein cenhadaeth a swyddogaethau arfaethedig, a’r materion cydraddoldeb a hawliau dynol allweddol. Mae dwy ddogfen yn gysylltiedig â’r ymgynghori hyn. Lawr lwythwch y fformat sy’n well gennych.

Mae’r ddogfen gyntaf yn cynnwys gwybodaeth ategol i’ch helpu i gwblhau’r ail ddogfen - ein holiadur. Bwriedwyd ichi ddefnyddio’r ddogfen gwybodaeth atodol fel canllaw gyfeirio wrth lenwi’r holiadur. Felly, cynhwysom gwestiynau i chi gyfeirio atynt yn y ddogfen ategol i’ch helpu i gyplysu pob cwestiwn i’r pwnc mwyaf perthnasol.

Os hoffech chi weld yr holiadur a ddefnyddiwyd yn ystod yr ymgynghori, lawr lwythwch hwy isod.

Gwybodaeth ategol ar gyfer yr holiadur

Ymgynghori cynllun strategol 2012-15: gwybodaeth ategol cam dau Word

Ymgynghori cynllun strategol 2012-15: Holiadur cam dau

Cam tri - wedi dod i ben

Yn y cam terfynol, gwnaethom gyfnerthu ein cynllun strategol drwy ymgysylltu â’r grwpiau hynny sy ddim wedi cyfrannu at yr ymgynghoriad eto, ond y byddai’n gwaith efallai’n effeithio arnynt. Drwy ymgysylltu personol ac ymgysylltu pellach â grwpiau ffocws, rhoddom y cyfle iddynt helpu ffurfio ein cynlluniau. Byddwn hefyd, yn rhoi adborth yn uniongyrchol i bawb a gyfrannodd i’r ymgynghoriad hwn ar sut mae eich barnau wedi helpu ffurfio ein cynlluniau yn y dyfodol.

 Gyda gostyngiad sylweddol yn ein cyllideb, mae’n bwysicach nag erioed i’r Comisiwn flaenoriaethu’r hyn a wnawn, ac i ddefnyddio’n hadnoddau’n effeithiol a dangos gwir werth am arian. Gwnaethom ni gynnwys yn weithredol gymaint o bobl â phosibl yn y broses hon a’i hystyried yn sgwrs agored gyda’n rhanddeiliaid hyd at i ni lunio’r Cynllun Strategol 2012-2015 terfynol ym mis Mawrth 2012.

Os oes unrhyw ymholiadau gennych am gynnwys neu broses yr ymgynghori hyn e-bostiwch  strategicplanconsultation@equalityhumanrights.com
 
 

back to top