Beth mae ein cynlluniau yn ei olygu i chi?

Mae’r Comisiwn wedi llunio ‘What our plans mean for you’. Mae’r cyhoeddiad hwn yn amlygu rhai materion allweddol y cafodd eu hyrwyddo gan y Comisiwn neu yr ymyrrodd o’u plaid ar draws y saith maes gwarchodedig a hawliau dynol dros y 18 mis diwethaf yn ogystal â’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Mae ein mandad integredig yn golygu y byddwn yn gweithredu ar draws pob maes yr ydym yn gyfrifol amdanynt, gan hybu tegwch drwy newid strwythurol a fydd o fudd i 61 miliwn o bobl ym Mhrydain.

Fodd bynnag, byddwn, bob amser, yn barod i daclo problemau penodol gwahaniaethu, anghydraddoldeb a methiannau hawliau dynol sydd o bwys i bob un o’r grwpiau gwarchodedig yr ydym yn ymwneud â hwy. Yn ein barn ni, nid yw cymdeithas ddeg yn bosibl os yw oedran, anabledd, rhyw, hil, crefydd a chred, cyfeiriadedd rhywiol a statws trawsrywiol yn aros fel arwyddion o anfantais.

Lawr lwytho
 

back to top