Mae adroddiad newydd yn dangos bod rhoi cymorth i weithwyr anabl yn sefyllfa sy’n fuddiol i’r cyflogwr a’r cyflogai

17 May 2012

17 Mai 2012

Mae adroddiad newydd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi darganfod bod pobl anabl yn dal yn cael eu rhoi mewn sefyllfa o anfantais yn y gweithle. Nid ydyn nhw’n gwireddi’u llawn botensial gan nad ydyn nhw’n cael y cymorth sydd eu hangen arnyn nhw yn y gweithle. Yn ôl yr adroddiad “A Perfect Partnership,” gall cau’r bwlch cyflogaeth rhwng gweithwyr anabl a’r rhai nad ydyn nhw’n anabl wella perfformiad staff drwodd draw.

Darganfuwyd nad oedd pobl anabl eisiau cael eu neilltuo am driniaeth arbennig. Datrysiadau cwmni-eang yw eu dymuniad sy’n cefnogi’r holl weithlu i wneud eu swyddi’n effeithiol - nid y rheiny’n unig ag anabledd ganddyn nhw.

Fodd bynnag, dengys yr adolygiad fod cyflogwyr weithiau’n ansicr o beth yn union mae anabledd yn ei olygu. Maen nhw’n ansicr o bwy sy’n anabl a pha gymorth efallai sydd ei angen gan weithwyr anabl. Mae’r Comisiwn yn argymell mai cydweithio rhwng y cyflogwr a’r gweithwyr anabl yw’r ffordd orau i ddatrys y materion hyn.

Un rhwystr mae pobl anabl yn dweud eu bod yn ei wynebu yw eu hamharodrwydd eu hunain i ddatgelu eu hanabledd. Dywedodd pobl â chyflyrau iechyd meddwl ganddyn nhw wrth y Comisiwn mai gwaith oedd y llwybr gorau iddyn nhw tuag at ailsefydlu. Eto, nid oedden nhw’n teimlo’n gyfforddus wrth iddyn nhw drafod unrhyw newidiadau yn eu diwrnod gwaith y gallai fod yn fuddiol iddyn nhw a’u cyflogwr.

Mae buddion ehangach hefyd wrth i economi’r Deyrnas Unedig elwa o ran lai o ddibyniaeth ar fudd-daliadau’r Wladwriaeth pan fo pobl anabl yn gweithio. Mae mwy nag un o bob pum oedolyn yn anabl, eto mae’n debygol mai dim ond hanner ohonyn nhw fydd mewn cyflogaeth o’i gymharu â phedwar o bob pum oedolyn nad yw’n anabl. Mae un o bob chwe pherson anabl yn colli ei waith yn y flwyddyn gyntaf ar ôl cael anabledd, ac mae hyn yn fwy na dyblu yn y ddwy flynedd sy’n dilyn.

Mae argymhellion eraill yn cynnwys:

  • Ffyrdd hyblyg ac arloesol o weithio gan gynnwys newidiadau i leoliadau ac oriau gweithio traddodiadol.
  • Dylai cyrff proffesiynol ganfod ffyrdd o ddiweddaru cymwysterau proffesiynol i bobl anabl a phobl â chyflyrau iechyd hir dymor ganddyn nhw.
  • Hyfforddiant a chanllaw i reolwyr sydd angen y sgiliau a’r hyder i reoli anabledd yn y gweithle.
  • Cynnig cymorth ac addasiadau yn y cam recriwtio heb ofyn am wybodaeth ar anabledd.

Dywedodd y Comisiynwr Farwnes Margaret Prosser:

 ”Mae’r adroddiad hwn yn gwneud argymhellion sydd mewn gwirionedd ond yn rheoli sylfaenol dda sydd yn fuddiol i’r gweithlu cyfan ac nid i bobl anabl yn unig. Rydym angen bwrw golwg ar sut gallwn helpu gweithwyr anabl wireddi eu llawn botensial yn y gweithle drwy ddatblygu gyrfa, hyfforddiant, sgiliau ysgafnach ac nid drwy wneud addasiadau ymarferol yn unig. Bydd cyflogwyr sydd yn dangos blaengarwch i reoli anabledd yn y gweithle yn rhagori ar eu gwrthwynebwyr - yn hanfodol mewn dirywiad economaidd."

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Swyddfa’r Cyfryngau’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol  ar 0203 117 0255, tu allan i oriau gwaith 07767272818.

Nodiadau i Olygyddion

Bydd yr adroddiad ‘Perfect Partnership’, astudiaethau achos cyflogwyr a chyfweliadau fideo yn fyw ar-lein ar wefan y Comisiwn o ganol dydd Dydd Iau 17 Mai: www.equalityhumanrights.com/perfectpartnership

Mae’r adroddiad yn un o gyfres cyhoeddi ‘Working Better’ y Comisiwn. Mae’r ymchwil yn bwydo ar ystod eang o dystiolaeth gan gynnwys grwpiau ffocws â phobl anabl a chyflogwyr, ymholiadau i Linell Gymorth y Comisiwn ac ymchwil arall a oedd ar gael. Mae manylion llawn ar gael yn adroddiad ymchwil y Comisiwn ‘Opening Up work: the views of disabled people and people with long term health conditions, Lorna Adams and Katie Oldfield, IFF research. EHRC research report 77’.

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gorff statudol a sefydlwyd dan y Ddeddf Cydraddoldeb 2006, a fabwysiadodd cyfrifoldebau’r Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol, Comisiwn Hawliau Anabledd a’r Comisiwn Cyfle Cyfartal.
Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yw’r eiriolwr annibynnol dros gydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain. Ei nod yw lleihau anghydraddoldeb, dileu gwahaniaethu, cryfhau cysylltiadau da rhwng pobl, a hyrwyddo a diogelu hawliau dynol.

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gorfodi deddfwriaeth gydraddoldeb ar oedran, anabledd, rhyw, hil, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol neu statws trawsryweddol, ac yn annog  cydymffurfio â’r Ddeddf Hawliau Dynol. Rhydd hefyd gyngor a chyfarwyddyd i fusnesau, y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol, ac i unigolion.