Ymgynghori ar Fframwaith Cenedlaethol i Asesu Gofal Parhaol i Blant a Phobl Ifanc

 

Mae’r Comisiwn yn croesawu’r cyfle i ymateb i’r ymgynghoriad hwn, ac yn falch fod ymrwymiad i ddefnyddio’r un meini prawf asesu ar draws pob PCT, ac hefyd i alluogi penderfyniadau gwybodus gan blant a’u teuluoedd am ofal parhaus a gofal yn y dyfodol heb unrhyw  wahaniaethu ar sail oed, anabledd, amod neu fath o angen iechyd. Rydym yn awyddus i weld datganiad eglur na fydd gwahaniaethu’n digwydd ar sail rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu ddiwylliant, hil neu statws trawsryweddol.

Mae sicrhau bod holl anghenion plentyn yn cael eu hystyried yn gofyn am ymyriadau amlddisgyblaeth hygyrch na fydd wedi’u cyfyngu i ofal iechyd a modelau meddygol yn unig, ond eu bod hefyd yn ymgorffori dangosyddion addysgol, cymdeithasol, lles cymdeithasol a diogelwch a dangosyddion lles eraill. Mae rhaid cydnabod mai datblygiad holistaidd y plentyn yw’r ystyriaeth bennaf o ran unrhyw ymyriadau a ddarperir. Buddiannau gorau’r plentyn yw’r ystyriaeth bennaf yn ddi-os o ran unrhyw weithdrefnau cynllunio gofal, felly, gall roi blaenoriaeth i’r rhain ar draul dymuniadau a theimladau rhieni fod yn angenrheidiol yn ogystal â rhai’r plentyn mewn rhai amgylchiadau.

Rydym yn awyddus i sicrhau bod y llwybr cynllunio gofal a ddisgrifiwyd yn cydymffurfio’n llawn â dyletswyddau cydraddoldeb yn ymwneud â rhyw, hil ac anabledd a bod systemau casglu data a monitro priodol yn eu lle i sicrhau fod y dyletswyddau hyn yn cael eu cyflawni. Rydym yn awyddus i weld data yn cael ei gasglu ar y nodweddion gwarchodedig eraill, crefydd a diwylliant, rhywioldeb, oed a statws trawsryweddol yn benodol.

Lawr lwytho’n hymatebiad llawn i’r Consultation on a National Framework for Assessing Children and Young People’s Continuing Care.

back to top

back to top