Canfyddiadau allweddol

Ar y cyfan, mae'r adran wedi dangos ei bod yn ystyried llawer o elfennau'r dyletswyddau cyffredinol. Fodd bynnag, mae'r Asesiad wedi nodi rhai meysydd ble mae'r systemau a luniwyd i gyflawni'r dyletswyddau'n annigonol. Yn arbennig, nid yw'r asesiadau o effaith ar amrywiaeth (DIAau) yn ceisio nodi'r ystod lawn o faterion a gwmpesir gan y dyletswyddau. Nid yw'r Ganolfan Byd Gwaith wedi gwneud defnydd o'i phroses DIA llawn. Yn hytrach, cynhaliwyd prosesau sgrinio cychwynnol sydd, er eu bod yn mynd y tu hwnt i asesu perthnasedd polisi i hil, anabledd a/neu ryw, yn aml yn methu â dangos ystyriaeth ddigonol ar gyfer pob un o elfennau'r dyletswyddau. Mewn rhai achosion, ymddangosai fod camddealltwriaeth ymysg y rheini a oedd yn cyflawni'r asesiadau o ran eu nod terfynol, a'r hyn y bwriedir iddynt eu cyflawni. Er enghraifft, mae rhai o brosesau sgrinio cychwynnol y Ganolfan Byd Gwaith yn cynnwys tybiaethau y byddai triniaeth gyfartal yn arwain at gyfle cyfartal yn awtomatig, yn hytrach na chydnabod y bydd angen mynd y tu hwnt i driniaeth gyfartal ar adegau i gyflawni'r dyletswyddau, yn enwedig mewn perthynas â chydraddoldeb anabledd. Mae hyn yn gwrth-ddweud ymdrechion amlwg mewn mannau eraill i ddiwallu anghenion grwpiau penodol.

Yn amlwg, mae argaeledd data cydraddoldeb sydd wedi'i ddadgrynhoi'n briodol ac y gellid seilio penderfyniadau arno yn parhau yn her, ond mae'r Comisiwn yn nodi bod camau gweithredu wedi'u cymryd ac yn parhau ar waith i wella ansawdd y data a gwybodaeth fonitro yn ogystal â sut y caiff y wybodaeth honno ei defnyddio.

Nid yw'n eglur bob amser sut y mae rhai o'r DIAau yn cysylltu â, nac yn cyfrannu at, asesiadau o bolisïau cysylltiedig a gyflawnwyd yn flaenorol, neu ffurfiau cynharach o'r polisïau sy'n debygol o rwystro ymdrechion i hyrwyddo cydraddoldeb a chyflawni'r ystod lawn o ddyletswyddau'n effeithiol, p'un a gawsant eu cynnal gan y Ganolfan Byd Gwaith neu rannau eraill o'r adran. Byddai'r Comisiwn yn annog y DWP/Canolfan Byd Gwaith i ddefnyddio dull mwy cyflawn a strategol o ran ei asesiad o effaith ar gydraddoldeb (EIA), a fyddai'n golygu cynhyrchu llai o ddogfennau EIA, neu ddogfennau llai darniog, ar adegau.

Golyga hyn i gyd nad yw'r DWP/Ganolfan Byd Gwaith yn cydymffurfio'n llawn â'r holl ddyletswyddau cyffredinol. Fodd bynnag, mae tystiolaeth yn barod yn nodi yr eir i'r afael â llawer o'r meysydd a oedd yn achosi pryder, os nad yw hyn yn cael ei gyflawni eisoes. Mae'r Ganolfan Byd Gwaith wedi nodi eu bod eisoes yn bwriadu mynd i'r afael â meysydd lle ceir gwendid.

Yn ogystal, mae wedi cymryd rhan mewn gweithgarwch arwyddocaol i adolygu ei sail dystiolaeth cydraddoldeb. Mae'r Adran, gan gynnwys y Ganolfan Byd Gwaith, yn adolygu strwythur yr EIAau/DIAau a chanllawiau cysylltiedig. Mae'r Adran hefyd wedi comisiynu gweithgaredd adolygu cyffredinol ar hyd ei holl fusnesau i nodi arfer da sy'n bodoli eisoes a meysydd lle y mae angen cymryd camau adfer. Caiff y mesurau hyn eu croesawi.
 

back to top