Beth sy’n digwydd nesaf?

Y camau nesaf

Bydd canfyddiadau’r Ymchwiliad hwn yn rhybudd i’r diwydiant am y materion sydd angen mynd i’r afael â nhw. Os nad yw’r sefyllfa’n gwella dros y deuddeg mis nesaf, bydd y Comisiwn yn ystyried defnyddio ei bwerau gorfodi i orfodi newid lle mae problemau yn dal heb eu datrys. Gall hyn arwain at gamau gorfodi, fel ymchwiliad, yn erbyn asiantaethau neu gwmnïau prosesu cig unigol.

Yn y dyfodol agos byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol y diwydiant i sicrhau newid. Mae’r rhain yn cynnwys Cyngor Dofednod Prydain, Cymdeithas Prosesu Cig Prydain, Cydffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth a Chymdeithas y Darparwyr Llafur, yr archfarchnadoedd, llywodraethau, cyrff rheoleiddio ac undebau.

back to top