Ymchwiliad ar y Sectorau Prosesu Cig a Dofednod

Rydym yn lansio casgliadau ein hadolygiad o’r cynnydd a wnaed gan y sector prosesu cig a dofednod ers inni lansio ein hadroddiad ymchwil yn 2010. Canfu’r ymchwiliad gamdriniaeth a gwahaniaethu yn erbyn gweithwyr mudol a gweithwyr beichiog yn arbennig. Mae ein hadolygiad yn amlygu arwyddion eglur o gynnydd, yr ydym yn falch iawn ohono, yn arbennig yng ngoleuni amgylchedd economaidd anodd. Dengys hefyd fod problemau sylweddol yn dal yn bod o fewn rhai cwmnïau.

Rydym, hefyd, wedi lansio’r canllaw isod i helpu cwmnïau i daclo rhai o’r heriau sydd ar ôl, ac i roi cymorth i’r sector prosesu cig a dofednod i ddeall ei rwymedigaethau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb.

"Y diwydiant bwyd a diod yw’r sector gweithgynhyrchu fwyaf yn y Deyrnas Unedig. Mae’r sector cig a dofednod yn rhan sylweddol o hwn, yn cyflogi 67,500 o bobl; 30 y cant wedi’u lleoli yn Nwyrain Lloegr a Dwyrain Canolbarth Lloegr. Mae’r sector cig yn arbennig o bwysig i’r economi Cymreig, yn cyflogi 5,700 o bobl ac yn cyfrannu trosiant o £600 miliwn y flwyddyn".

Recriwtio a chyflogaeth yn y diwydiant prosesu cig a dofednod (WORD)

Adolygiad ar brosesu cig a dofednod (WORD)

Llinell amser yr ymchwiliad 2008 – 2012

Trosolwg hanesyddol byr o’n Hymchwiliad, o ddydd ei lansio ym mis Hydref 2008 i’n hadolygiad ym mis Tachwedd 2011 a’n casgliadau ym mis Tachwedd 2012. Darllenwch fwy.

Arferion rheoli: safonau cyflenwyr

Yn ôl y sector (manwerthwyr, cwmnïau prosesu cig, cwmnïau prosesu dofednod a chynrychiolwyr darparwyr llafur), mae’r canllaw hwn yn cynrychioli arfer dda i ateb yr argymhellion sydd yn yr adroddiad ymchwil gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a rhagori arnynt. Darllenwch fwy.

Canfyddiadau’r ymchwiliad

Roedd yr ymchwiliad yn gyfle inni archwilio sut oedd y bobl a oedd yn gweithio yn y diwydiant hwn yn cael eu recriwtio, a sut roeddent yn cael eu trin yn y gwaith. Drwy holiaduron a chyfweld ac ymgynghori ag unigolion a sefydliadau, cawsom y cyfle i gasglu tystiolaeth eang ac awdurdodol a fu’n sylfaen i gasgliadau’n hadroddiad.

Mae’r adroddiad yn datgelu tystiolaeth eang o weithwyr mudol ac asiantaeth yn cael eu cam-drin a, hefyd, enghreifftiau helaeth o gam-fanteisio arnynt. Mae, hefyd, yn cynnig argymhellion i gyrff allweddol - archfarchnadoedd, asiantaethau, cwmniau prosesu, y llywodraeth, rheolyddion ac undebau - a fydd, yn ein barn ni, yn ysgogi newid systemig o ran ymddygiad.

Yn ychwanegol i’r adroddiad, rydym wedi llunio set ategol o gasgliadau manwl yn ymwneud â phob un o brif broblemau’r gweithwyr asiantaeth yn y sector, yn ogystal ag argymhellion i fynd i’r afael â hwy.

Adroddiad Ymchwil ar y sectorau prosesu cig a dofednod

Adroddiad ymchwil i recriwtio a chyflogaeth yn y sector prosesu cig a dofednod (WORD)

 

back to top