Ymchwiliad i Wahaniaethu ar sail Rhyw yn y Sector Ariannol

Pan gyflwynwyd y Ddeddf Cyflog Cyfartal 40 o flynyddoedd yn ôl, hebryngodd oes newydd ym maes cydraddoldeb. Fodd bynnag, pedwar degawd wedyn, mae bwlch cyflog ar sail rhyw yn dal i fodoli ar draws yr economi. Nid yw’r anghydraddoldebau mor llwyr ag ydynt yn y Sector Cyllid ond mewn ychydig o ddiwydiannau. Er bod menywod a dynion yn cynrychioli cyfrannau cyfartal o’r gweithlu ym maes cyllid, mae menywod yn ennill yn llai yn arwyddocaol ar gyfartaledd na’u cydweithwyr sy’n ddynion.

Mae gan y Comisiwn bwerau unigryw i archwilio anghydraddoldeb o fewn sefydliadau ac mae wedi defnyddio’r pwerau hynny i edrych ar faint y bwlch cyflog ar sail rhyw o fewn y Sector Cyllid, yr achosion a’r atebion posib.

Cychwynnom Ymchwiliad i wahaniaethu ar sail rhyw a chyflog anghyfartal yn y sector gwasanaethau ariannol yn 2009. Amlinellir ein casgliadau, ynglŷn â’r gwahaniaethu amlwg a pharhaol ar sail rhyw sy’n treiddio’r diwydiant, yn ein hadroddiadau Ymchwilio ac ymchwil.

Adroddiad sylw pellach

Ymchwiliad i Wasanaethau Ariannol: Adroddiad Dilynol (PDF)

Ymchwiliad i Wasanaethau Ariannol: Adroddiad Dilynol (Word)

Mae ein hadroddiad sylw pellach yn amlinellu’n canlyniadau am y camau y mae rhaid i gwmnïau’r sector ariannol ei wneud i daclo anghydraddoldeb rhyweddol a’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Yn yr adroddiad byr i gloi hwn, rydym yn canolbwyntio ar dair thema allweddol:

  • Tryloywder gwobrwyo,
  • Rheoli anghydraddoldeb rhwng y rhywiau, a
  • Cysylltu’n effeithiol â chyflogeion sydd yn rhieni hefyd.

Cyflwynir argymhellion yr adroddiad ar y sail nid yn unig y bydd eu mabwysiadu ar draws y sector yn lleihau anghydraddoldeb rhwng y rhywiau, ond y byddant hefyd yn gwella perfformiad busnes.

Adroddiad yr Ymchwiliad

Lawr lwytho adroddiad Ymchwiliad Gwasanaethau Cyllidol (PDF).

Dangosodd rhan gyntaf ein Hymchwiliad bod menywod yn y sector cyllid sy’n gweithio llawn amser yn ennill i fyny at 55 y cant yn llai o gyflog gros blynyddol ar gyfartaledd na’u cydweithwyr gwryw. Hyn i gymharu â’r bwlch cyflog economi-eang ar sail rhyw o 28 y cant.

Mae’r cam nesaf wedi cymryd golwg manwl ar gyflog, polisïau ac arferion 44 o sefydliadau yn cyflogi’n hafal i 22.6 y cant o’r gweithlu yn y sector. Mae hyn wedi dangos bod bonwsau yn ffactor arwyddocaol y tu ôl i’r bwlch cyflog ar sail rhyw o fewn y sefydliadau gyda dynion yn derbyn pum gwaith y cyflog yn ôl perfformiad mae’r menywod yn eu derbyn, £14,554 ar gyfartaledd o gyflog blynyddol yn ôl perfformiad o’i gymharu â £2,875 ar gyfartaledd i fenywod  (wedi’i seilio ar enillion cyfwerth llawn amser).

Yn arwyddocaol, canfu’n Ymchwiliad na wnaed unrhyw welliannau yn ôl pob tebyg. Dengys  atebion i’n holiadur bod menywod mewn swyddi newydd yn dal yn derbyn ar gyfartaledd cyflogau llai na’r dynion. Hefyd mae’r gyfran uchel o weithwyr yn y grŵp oedran 25-39 mlwydd oed - yr oed mae cyflogeion yn dueddol o gael plant - yn ei gwneud yn anoddach i fenywod gael gyrfa ymarferol yn y sector sy’n cydbwyso â bywyd teuluol.

Mae’r adroddiad yn amlygu sut mae diffyg tryloywder ar gyflog ac amodau gwaith, gwahaniaethu uniongyrchol, oriau gwaith hir a’r anawsterau a wynebir gan y sawl â chyfrifoldebau gofal, oll yn cyfrannu tuag at y gwahaniaeth arwyddocaol rhwng beth mae dynion a menywod yn ennill.

Roedd enghreifftiau o arfer da o fewn rhai o’r sefydliadau, yn eu mysg adroddodd un cyflogwr ei fod yn rhoi data ar gael i’w weithwyr ar daliadau bonws ar gyfartaledd ar sail rhyw.

Argymhellion

Mae’r ymchwiliad wedi cyflwyno nifer o argymhellion allweddol. Mae’r rhain yn cynnwys:

  1. Penodi aelod bwrdd i osod y naws, i brif ffrydio’r materion a gyrru newid.
  2. Rhoi rhaglen hyfforddiant staff a chyfathrebu ar waith ar gydraddoldeb ar sail rhyw ac amrywiaeth ac ar gyflog cyfartal i ddylanwadu ar ddealltwriaeth ac ymddygiad y rheiny o fewn y sefydliad sy’n gwneud penderfyniadau.
  3. Ymgorffori cydraddoldeb ac amrywiaeth yn amcanion yr unigolion  a’r sefydliad.
  4. Datblygu a gweithredu disgrifiadau swydd nad ydynt yn gwahaniaethu a  gwerthusiadau swydd dadansoddol sy’n ddigon hyblyg i ateb gofynion y busnes ond sy’n gosod fframwaith eglur ar gyfer recriwtio, dyrchafiad, cyflog a strategaeth gwobrwyo.
  5. Ymgymryd ag archwiliadau cyflog cyfartal blynyddol a chyhoeddi’r data.
  6. Sicrhau bod cynlluniau cymorth i rieni, cymorth tadogaeth a mamolaeth ar waith a’u bod yn effeithiol.
  7. Monitro gweithredu ac effaith y polisi ar gydraddoldeb ar sail rhyw.

Lawr lwytho Adroddiad Ymchwil ar y Gwasanaeth Cyllid am fanylion llawn

Darllenwch ein datganiad i’r wasg am gasgliadau’r Ymchwiliad

Cefndir

Ceir gwybodaeth bellach ar gefndir yr ymchwiliad, gan gynnwys pwrpas yr ymchwiliad, y cylch gorchwyl, casglu tystiolaeth a chanlyniadau ymchwil Cam 1.

 

back to top