Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb

Gyda thoriadau mawr ar y gweill mewn gwariant cyhoeddus, bydd rhaid i sefydliadau sector cyhoeddus wneud penderfyniadau ariannol anodd.

Mae gan eich awdurdod ddyletswyddau cyfreithiol ynghylch dileu gwahaniaethu anghyfreithlon, hyrwyddo cyfle cyfartal a meithrin perthynas dda ar sail nodweddion gwarchodedig megis rhyw, hil, anabledd neu oed. Nid yw’r dyletswyddau hyn yn eich atal rhag lleihau gwasanaethau pan fo’i angen, ond maent yn rhoi modd i ddatblygu cynigion sydd yn ystyried anghenion holl aelodau’ch cymuned.

Mae’r Comisiwn wedi datblygu’r deunyddiau yn yr adran hon i helpu’r rheini sy’n cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus i wneud penderfyniadau sy’n deg i bawb.

Ceir mwy o wybodaeth gan gynnwys codau a chanllaw ym mhrif adran y Dyletswyddau Sector Cyhoeddus

back to top