Dadansoddiad o ran anghydraddoldeb economaidd yng Nghymru

Anatomy of economic inequality in Wales coverYn yr adroddiad hwn ceisir adeiladu ar waith y Panel Cydraddoldeb Cenedlaethol (NEP) a’i adroddiad ‘An Anatomy of Economic Inequality in the UK (2010)’. Yn y canfyddiadau ceir sylfaen tystiolaeth a dadansoddiad sy’n benodol i Gymru. Yn y data ystyrir y lefel gyffredinol o anghydraddoldebau economaidd yn ogystal â’r anghydraddoldeb sy’n bodoli rhwng ac o fewn is-grwpiau o’r boblogaeth yng Nghymru fel ei gilydd. Yn yr adroddiad nodir canlyniadau ym maes addysg, cyflogaeth, enillion, incwm, tlodi a chyfoeth yng Nghymru o’u cymharu ag ardaloedd eraill yn y Deyrnas Unedig. Yn nadansoddiad y data cymerir canlyniadau yn ôl rhywedd, oed, ethnigrwydd, crefydd, anabledd a deiliadaeth tai.

Mae crynodeb 4 tudalen o’r adroddiad hwn ar gael.
 

back to top