Ewch am rith-dro i lawr Stryd Urddas

Edrychwch ar hwn yn eich porwr eich hun

Ewch am dro i lawr fersiwn hygyrch o Stryd Urddas

Rhif 2 Stryd Urddas

Cwrddwch â Donna Jones sydd â merch yn y Fyddin Diriogaethol. Mae ar fin chael ei danfon  dramor ganddynt ar swydd am y tro cyntaf.

Rhif 3 Stryd Urddas

Cwrddwch â Paul Chen. Mae e’n 15 oed ac yn mynd i’r ysgol gyfun leol. Mae’r plant arall yn ei flwyddyn yn ei fwlio ac yn ei alw e’n ‘hoyw’.

Rhif 4 Stryd Urddas

Cwrddwch ag Eileen Cooper sy’n gweithio fel trefnydd gyda chwmni ‘Maxi’s Taxis’ yn y dref. Mae wedi sylwi bod  tacsis yn cael eu hanfon bob amser i’r un cyfeiriad lle maen nhw’n codi menywod ofnus nad ydynt yn siarad Saesneg, ac sydd heb arian ganddynt ac yn mynd â nhw i warws yn y dociau.

Rhif 5 Stryd Urddas

Cwrddwch â Gita Roy. Mae ei brawd ieuengaf Arjun, sy’n 17oed, wedi bod yn derbyn triniaeth am salwch meddwl ers tipyn. Yn ddiweddar, cafodd ei gadw mewn ysbyty seiciatrig gan ddau feddyg a ddywedodd y byddai hynny’n gwneud lles iddo. Ni all ei brawd ddadlau gyda’r meddygon am gael ei ryddhau neu am ei feddyginiaeth, ac mae hynny’n ei wneud yn sâl iawn.

 Rhif 6 Stryd Urddas

Cwrddwch â Rhys Jones, ymgyrchydd amgylcheddol brwd. Mae am brotestio yn erbyn ffordd osgoi newydd a fyddai’n mynd trwy ganol gwlypdiroedd lleol! Mae cyfarfod apêl wedi’i drefnu i adolygu cynlluniau’r ffordd osgoi ond dywedwyd wrth Rhys na all fynychu’r cyfarfod gan ei fod yn brotestiwr adnabyddus.

Rhif 7 Stryd Urddas

Cwrddwch â Jean Parry. Mae ei mab, John, yn y carchar ar ôl cael ei ganfod yn euog o ladrad arfog. Mae’r newyddion diweddar, fod y ddedfryd ar gyfer lladrad arfog wedi cynyddu, yn ei phoeni  y bydd rhaid iddo aros yn y carchar am fwy o amser.

Rhif 8 Stryd Urddas

Cwrddwch â Helen Pritchard sy’n drawsrywiol. Mae hi newydd symud i Stryd Urddas ac mae am newid ei henw ar ffurflen y Dreth Gyngor gan mai  ei hen enw ‘gwrywaidd’ sydd arni ar hyn o bryd.

 Rhif 9 Stryd Urddas

Cwrddwch ag Adeela Jilani sydd newydd gael swydd newydd fel derbynyddes yn y ganolfan hamdden leol sy’n cael ei rheoli gan y cyngor. Mae hi’n Fwslim ac mae wedi cael ei siomi gan awgrymiadau ei rheolwr y dylai hi wisgo siorts a thop llewys byr pan ar ddyletswydd.

 Rhif 10 Stryd Urddas

Cwrddwch â Peter Whiting, artist sy’n arbenigo mewn paentiadau ffiaidd o anifeiliaid. Enw ei arddangosfa nesaf fydd “Ych a fi”. Mae’r Oriel Gymunedol lle cynhelir ei arddangosfa wedi derbyn cwynion ac yn ystyried diddymu ei arddangosfa!

Rhif 11 Stryd Urddas

Cwrddwch â Ritchie Jackson, heddwas. Mae’n rhaid iddo reoli gorchymyn cau ffyrdd dros dro yng nghanol y dref tra bo gorymdaith heddychlon yn mynd heibio i oriel gelf gan ei bod ar fin cynnal arddangosfa ddadleuol am anifeiliaid.
 
Rhif 12 Stryd Urddas

Cwrddwch â Sheila Bevan. Mae gan ei merch 17 oed Emily, Syndrom Down. Mae hi’n hoff iawn o fynd i’r ganolfan ddydd i gyfarfod â Jack. Mae Jack ychydig yn hŷn na hi, ac mae gan yntau hefyd Syndrom Down. Mae Emily am briodi Jack a chael plant. Nid yw gŵr Sheila yn hapus gyda hyn ac er bod yn rhaid iddi hi ymddangos ei bod yn cytuno gydag ef, mae hi wrth ei bodd gyda’r syniad o fod yn Nain.

Rhif 14 Stryd Urddas

Cwrddwch â Kathleen James, prifathrawes sydd wedi ymddeol ac yn byw ar ei phen ei hun. Mae hi’n annibynnol iawn ond ni all symud o gwmpas cystal erbyn hyn, yn enwedig ers iddi ddisgyn yn ddiweddar. Hoffai yn fawr cael cadair olwyn drydanol y gallai’i defnyddio yn yr awyr agored ond dywedwyd wrthi gan yr ysbyty nad yw’r rhain yn cael eu darparu.

Fflat 1A Stryd Urddas

Cwrddwch ag Iwan ap Dafydd sydd newydd gael gwybod bod y swyddfa budd-daliadau wedi penderfynu nad oes ganddo’r ‘galluedd meddyliol’ i drin arian ei bensiwn ar ei ben ei hun. Penderfynon nhw i dalu’r arian i’w frawd sy’n byw gydag ef.  
 
Fflat 1B Stryd Urddas

Cwrddwch â Michael Smith. Mae ei fab Sam wedi’i wahardd yn barhaol o’r ysgol gynradd leol am ei fod yn ‘ymddwyn yn heriol’. Mae Sam yn awtistig ac yn gallu bod yn llond llaw! Dywedodd yr uned cyfeirio disgyblion y dylai fynd i ysgol arbennig, ond mae’r Cyngor wedi cau rhai o’r ysgolion arbennig yn yr ardal ac o ganlyniad nid oes lle ar ôl ar ei gyfer.

Carafan yn Stryd Urddas

Cwrddwch â Jeremiah Lee sy’n byw mewn carafán ym mhen draw Stryd Urddas am ran o’r flwyddyn.  Am weddill y flwyddyn, mae’n hoffi ymweld â’i deulu estynedig ledled Cymru. Dywedwyd wrtho na all bleidleisio yn yr etholiad nesaf gan nad oes ganddo gartref parhaol.

back to top