Rhif 14 Stryd Urddas

Kathleen James

Kathleen James ydw i. Rwy’n byw ar fy mhen fy hun. Ymddeolais fel Pennaeth 20 mlynedd yn ôl. Rwy’n annibynnol iawn ond dwi ddim yn gallu symud o gwmpas cystal erbyn hyn, yn enwedig ers i mi ddisgyn yn ddiweddar, ac rwyf bellach yn defnyddio cadair olwyn. Byddwn yn hoffi cael cadair olwyn drydanol y gallwn i ei defnyddio yn yr awyr agored, fel y galla i barhau i fynd allan ac ymweld â’m teulu a’m ffrindiau. Mae’r ysbyty wedi dweud wrtha i nad yw’r rhain yn cael eu darparu.

Rwyf yn dal i gadw mewn cysylltiad â rhai o’r hen aelodau staff. Dywedodd un ohonyn nhw fod gen i hawliau o dan Erthygl 14 – i beidio â dioddef gwahaniaethu (gan gynnwys ar sail anabledd) wrth ddefnyddio Erthygl 8, yr hawl i barch at fywyd preifat a theuluol .

Erthygl 14 - Gwahardd Camwahaniaethu

Wrth i hawliau'r Confensiwn gael eu gweithredu, mae gennych yr hawl i beidio â chael eich trin yn wahanol oherwydd eich hil, eich crefydd, eich rhyw, eich safbwyntiau gwleidyddol nac unrhyw statws arall, oni bai bod modd cyfiawnhau hyn yn wrthrychol. Rhaid i bawb gael yr un hawl i ymarfer ei hawliau dan y Confensiwn, beth bynnag fo'i statws.

Yn ôl i Stryd Urddas | Y tŷ nesaf

 
 

back to top