Canllawiau ar y Ddeddf Cydraddoldeb newydd

Cewch, yma, ganllaw ac arfer dda i’ch helpu i ddeall a defnyddio cyfraith y Ddeddf Cydraddoldeb newydd.

Amlygir

Man and woman at workPecyn Deddf Cydraddoldeb, cychwynnol

Rydym wedi rhoi’r holl fodiwlau hyfforddi ac adnoddau hanfodol mewn un lle i helpu cyflogwyr a darparwyr gwasanaeth i fwrw ati gyda’r Ddeddf.

Whitehall Street signDyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus

 

Fel rhan o’r Ddeddf Cydraddoldeb, daeth dyletswydd cydraddoldeb sector cyhoeddus, newydd i rym. Edrychwch ar ein canllawiau a’n hadnoddau ar gyfer awdurdodau cyhoeddus.

Daeth Deddf Cydraddoldeb newydd i rym ar 1 Hydref 2010. Rydym wedi creu cyfres o ddogfennau canllaw i helpu egluro’r Ddeddf ac i ddarparu enghreifftiau ymarferol o sut mae’r gyfraith wedi newid.

Lawr lwythwch y canllawiau

Lawr lwythwch ddogfenni canllaw ar gyfer cyflogwyr, gweithwyr, darparwyr addysg, defnyddwyr gwasanaeth a darparwyr gwasanaeth.
 

Y canllaw cyn y Ddeddf Cydraddoldeb

 

Codau Ymarfer

Rydym yn llunio Codau Ymarfer i egluro darpariaethau statudol y Ddeddf Cydraddoldeb. Mae rhai yn y broses o gael eu drafftio, rhai dan ymgynghoriad neu gerbron y Senedd, a rhai yn orffenedig.

Canllawiau ar-lein i:

Gyflogwyr

Sut i gydymffurfio â chyfraith cydraddoldeb a gweithredu arfer dda ymhob agwedd o gyflogaeth, gan gynnwys recriwtio, cyflog, oriau gwaith, rheoli staff a llunio polisïau.

Gweithwyr

Deallwch eich hawliau i driniaeth gyfartal ym myd cyflogaeth o ran ceisio am swyddi, dyrchafiad, gweithio hyblyg, addasiadau rhesymol, cyflog cyfartal ac ymddeoliad.

Darparwyr gwasanaeth

Canllaw ar sut i gydymffurfio â chyfraith cydraddoldeb a gweithredu arfer dda, wrth ddarparu gwasanaethau i bob math o fusnesau, cymdeithasau neu sefydliadau.

 

Defnyddwyr gwasanaeth

Deallwch eich hawliau i driniaeth gyfartal heb wahaniaethu wrth brynu nwyddau neu gael mynediad at wasanaethau, gan gynnwys, diogelwch rhag aflonyddu a hawliau at hygyrchedd.

Darparwyr addysg: Ysgolion

Sut i weithredu’r Ddeddf Cydraddoldeb yn yr ysgol, a chynnwys pynciau fel bwlio ar sail hunaniaeth, teithiau ysgol, gwisg ysgol, cyflenwi’r cwricwlwm, ysgolion un ryw, disgyblion anabl ac amodau derbyn.

Darparwyr addysg: addysg uwch a phellach

Sut i ddarparu cydraddoldeb ym myd addysg uwch ac addysg bellach, gan gynnwys manylion o ran lleoliadau gwaith, derbyniadau, aflonyddu ar athrawon a myfyrwyr, beichiogrwydd a mamolaeth.

Thema craidd

Nodweddion a amddiffynnir

Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb, drwyddi draw, yn cynnwys naw nodwedd warchodedig. Darganfyddwch beth ydynt.