Hygyrchedd Digidol – Cwrs Hanfodion Hygyrchedd Gwefan ar gael yn awr

EHRC, Ability Net and BCS logos

Ydych chi’n sbarduno’ch busnes ymlaen â grym hygyrchedd?

Mae’r byd digidol yn rhoi nifer o rwystrau i bobl anabl. O dan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010, mae gan sefydliadau rwymedigaeth gyfreithiol i’w cwsmeriaid, yn fewnol ac yn allanol fel ei gilydd, i sicrhau bod eu holl sianelau TG a cheisiadau yn hygyrch i bobl anabl sydd efallai yn defnyddio amrywiaeth o ddyfeisiadau ac offer mynediad at y rhyngrwyd.

Gwneud eich gwefan yn hygyrch i bawb

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, AbilityNet a BCS, y Sefydliad TG Siartredig wedi datblygu’r unig gynnyrch o’i fath yn y Deyrnas Unedig - y cwrs e-ddysgu Hanfodion Hygyrchedd Gwefan. Cynlluniwyd y cwrs ar-lein 80 munud a chost-effeithiol hwn i roi dealltwriaeth sylfaenol o gynhwysiant digidol i unigolion a busnesau sydd â diddordeb ynglŷn â’r arfer orau ym myd hygyrchedd.

Pam?

Bydd gorffen y cwrs e-ddysgu Hanfodion Hygyrchedd Gwefan yn arwain i dystysgrif cyflawniad, gan alluogi’r sawl a fydd yn gorffen y cwrs a phrawf byr i rannu ei sgiliau ymysg cydweithwyr a chynllunwyr, datblygwyr a chynhyrchwyr gwefan eraill.

Mae Hanfodion Hygyrchedd Gwefan yn darparu offer i’ch helpu i brofi hygyrchedd ymhob un o’r camau wrth ddatblygu gwefan. Hefyd, mae’n darparu safonau hyfforddi cydnabyddedig i nodi problemau defnyddio a sut i’w datrys yn hawdd.

Mewn gwirionedd, synnwyr busnes da yw gwefan hygyrch gan ei bod yn:

  • sicrhau bod pob ymwelwr yn profi 35% o welliant o ran cael mynediad cyflym at wefan a rhwyddineb ei defnyddio
  • agor marchnadoedd newydd ymysg 12 miliwn o ddefnyddwyr anabl y Deyrnas Unedig a chanddynt gyda'i gilydd bŵer gwario o fwy na £80 biliwn
  • cynyddu trafnidiaeth a gwerthiant ar-lein o hyd at 90% neu fwy*
  • sicrhau cydymffurfedd cyfreithiol â hyder
  • gwella’r gallu i weld – efallai bod 50% o welliant yn bosibl o ran safleoedd y SEO*
  • lleihau costau cynnal a chadw – gan arbed costau lled band o hyd at 40% ac nid yw gostyngiad o 50% o ran cynnal a chadw yn anarferol*
  • effeithio ar ddewisiadau ar-lein teuluoedd a ffrindiau  – mae rhoi profiadau positif i gwsmeriaid anabl yn effeithio ar y rhai sydd o’u hamgylch
  • ennill min cystadleuol hanfodol dros wefannau eich cystadleuwyr  – yn syml, mae gwefannau hygyrch yn fwy naturiol i bawb
  • gwella uniondeb ac enw da eich brand
  • sicrhau mynediad at y rhyngrwyd symudol i’ch gwefan yn y dyfodol.

*Ffynhonell: Legal and General

Archebu yn awr

Archebwch feddalwedd y cwrs drwy ffonio: 0330 123 9194 neu anfon e-bost at waesupport@hq.bcs.org.uk.

Canfyddwch fwy yn: www.bcs.org/wae

 

back to top