Crefydd a Chred

http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/EqualityAct/exclaimation.pngDeddf newydd mewn grym

Daeth y Ddeddf Cydraddoldeb i rym ar 1 Hydref 2010. Gall rhan o’r wybodaeth ar y dudalen hon fod ar ei hôl hi.

Beth yw Deddf Cydraddoldeb 2010?  (yn Saesneg) 

Darllen canllaw yn seiliedig ar y ddeddf newydd

O dan y ddeddf hawliau dynol  a’r ddeddfwriaeth gwrth-wahaniaethu, mae gennych hawl i arddel eich credoau crefyddol eich hun neu unrhyw gredoau athronyddol tebyg i grefydd. Mae gennych hawl i fod yn anffyddiwr hefyd.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2006 yn ei gwneud hi’n anghyfreithlon i rywun wahaniaethu yn eich erbyn ar sail eich crefydd neu’ch cred (neu oherwydd nad oes gennych unrhyw grefydd na chred):

  • mewn unrhyw agwedd ar gyflogaeth
  • wrth ddarparu nwyddau, cyfleusterau a gwasanaethau
  • wrth ddarparu addysg
  • wrth ddefnyddio neu gael gwared ar adeiladau, neu  
  • wrth gyflawni swyddogaethau cyhoeddus.


Er hynny, mae ambell eithriad lle gall gwahaniaethu fod yn gyfreithlon. Mae mwy o wybodaeth yn y rhan hon o’r wefan.

O dan ddeddfwriaeth gwrth-wahaniaethu a hawliau dynol Prydain, mae gennych hawl i ddilyn eich crefydd neu’ch cred, mynegi’ch safbwyntiau a byw bywyd bob dydd heb brofi bygythiadau neu wahaniaethu.

I wybod mwy am eich hawliau cyfreithiol, a beth i’w wneud os oes rhywun yn gwahaniaethu yn eich erbyn ar sail crefydd neu gred, ewch i’r tudalennau canlynol:

Ymchwil yn ymwneud â Chrefydd a Chred

Canllaw ynghylch Crefydd a Chred – Newydd Chwefror 2013

Ym mis Ionawr 2013, cyhoeddodd Llys Hawliau Dynol Ewrop (y Llys) ei ddyfarniadau mewn pedwar achos cyfunol ar hawliau crefyddol yn y gweithle. Cyflwynwyd yr achosion gan Gristnogion, ond mae goblygiadau’r dyfarniad yn gymwys i gyflogeion ag unrhyw grefydd neu gred, neu heb yr un gred. Mae’r dyfarniad yn effeithio ar gyfrifoldebau cyflogwyr ynghylch polisiau neu arferion yn diogelu hawliau crefydd neu gred yn y gweithle, hawliau cyflogeion (gan gynnwys ymgeiswyr swyddi) a hawliau cwsmeriaid.

Efallai caiff y dyfarniadau eu cyfeirio at Brif Siambr Llys Hawliau Dynol Ewrop a chael eu hategu, gwrthod neu eu haddasu. Yn y cyfamser, rydym yn argymell cyflogwyr i ddefnyddio’r canllaw newydd isod sydd yn cynnwys detholiad o enghreifftiau o geisiadau a sut y gallai cyflogwyr efallai ddelio â hwy. Gallwch hefyd fwrw golwg ar yr adran Cwestiynau ac Atebion sydd yn mynd i’r afael â rhai cwestiynau allweddol gan gyflogwyr.

Canllaw i Gyflogwyr ei lawr lwytho

Crefydd neu Gred yn y gweithle: canllaw i gyflogwyr yn dilyn dyfarniadau diweddar gan Lys Hawliau Dynol Ewrop

(word) (yn Saesneg) | (PDF)  (yn Saesneg)

Eglurhad Cyfreithiol i’w lawr lwytho

Crefydd neu Gred yn y gweithle: eglurhad o ddyfarniadau diweddar gan Lys Hawliau Dynol Ewrop 

(word) (yn Saesneg) | (PDF) (yn Saesneg)

 

back to top