Arfarniadau, dyrchafu a hyfforddi

Ni ddylai cyflogwyr wahaniaethu yn erbyn unrhyw un o’u gweithwyr ar sail eu hil, rhyw, anabledd, oedran, cred na chyfeiriadedd rhywiol wrth wneud arfarniadau, ac wrth asesu staff ar gyfer dyrchafiadau, neu ddarparu hyfforddiant a datblygiad personol.

Arfarniadau

Mae llawer o gyflogwyr yn gwneud arfarniadau er mwyn rhoi gwybod i weithwyr beth yw eu cryfderau a’u gwendidau, a dylent gymhwyso’r un safonau i bawb yn y broses hon, waeth beth yw eu hil, crefydd neu gred, eu rhyw, cyfeiriadedd rhywiol neu anabledd.

Er enghraifft, ni ddylai cyflogwr ddefnyddio brawddegau fel “mae’n gwneud yn dda o ystyried ei oedran” wrth ysgrifennu asesiad perfformiad.  Fe allai anwybyddu diffygion mewn perfformiad am fod gweithiwr yn agosáu at oedran ymddeol fod yn wahaniaethu - yn arbennig os trafodir yr un diffygion gyda gweithwyr iau. Am gyngor pellach , ewch i gyhoeddiadau Age Positive (Saesneg) wedi’u hail-gynyrchu ar ein safle.

Hyfforddi a dyrchafu

Dylai pob aelod o staff gael gwybod am gyfleoedd hyfforddi a chyfleoedd am ddyrchafiad, a dylai’r cyfleoedd hyn fod yn agored i bawb, yn deg ac yn gyfartal.

Os ydych chi’n teimlo eich bod wedi cael eich gwrthod am ddyrchafiad neu heb gael cynnig hyfforddiant oherwydd eich hil, crefydd neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, oedran neu anabledd, efallai fod gennych chi sail dros gyflwyno achos o wahaniaethu.

 

back to top