Siopau, gwasanaethau, clybiau a chymdeithasau

Mae’r rhan hon yn trafod eich hawliau chi wrth ddefnyddio pob math o wasanaethau. Mae hyn yn cynnwys siopau, canolfannau adloniant fel bwytai a sinemâu, gwestai, banciau a gwasanaethau ariannol, clybiau chwaraeon, addoldai a mannau cyhoeddus.

Ni all busnesau a sefydliadau wahaniaethu’n anghyfreithlon ar sail anabledd, hil, rhyw, crefydd neu gred neu gyfeiriadedd rhywiol wrth roi gwasanaethau i bobl. Mae hyn lawn mor berthnasol wrth roi gwasanaethau wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu ar-lein, a ph’un a oes angen talu am y gwasanaeth ai peidio. Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw’r ddeddfwriaeth gydraddoldeb yn berthnasol i glybiau aelodau preifat. Ar hyn o bryd, nid oes deddfwriaeth sy’n ei gwneud hi’n anghyfreithlon i wahaniaethu ar sail oed ym maes nwyddau a gwasanaethau.                                                                              

Cewch fwy o wybodaeth am eich hawl i gael eich amddiffyn rhag gwahaniaethu anghyfreithlon gan rai sy’n darparu nwyddau, cyfleusterau a gwasanaethau i’r cyhoedd, yn ogystal ag enghreifftiau o driniaeth annheg neu wahaniaethu posibl. Gallwch gael mwy o wybodaeth am y meysydd canlynol hefyd:

  • Siopau a gwasanaethau
  • Canolfannau adloniant
  • Gwasanaethau ffon ac ar-lein
  • Gwasanaethau ariannol ac yswiriant
  • Clybiau a chymdeithasau
  • Darparwyr gwasanaethau cyhoeddus
  • Pryd mae’n gyfreithlon i wahaniaethau
     

 

back to top