Eich amddiffyn o dan Ddeddf Cysylltiadau Hiliol 1976

Mae’r Ddeddf Cysylltiadau Hiliol yn eich amddiffyn chi rhag gwahaniaethu hiliol yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd, ond nid ym mhob un. Felly, bydd angen i chi ddangos eich bod wedi dioddef achos o wahaniaethu o fewn y meysydd sy’n cael eu cwmpasu gan y Ddeddf.

Daeth newidiadau i’r Ddeddf Cysylltiadau Hiliol i rym ar 2 Ebrill 2001, er mwyn cynnwys awdurdodau cyhoeddus a oedd wedi’u heithrio o’r blaen. Mae hyn yn golygu bod rhaid i tua 45,000 o awdurdodau cyhoeddus yn y DU fodloni’r ddyletswydd gyffredinol i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol. Mae ambell awdurdod cyhoeddus wedi’i eithrio, fel y Gwasanaeth Diogelwch.

Gall gwahaniaethu ar sail hil ddigwydd yn y modd mae rhywun yn darparu nwyddau, cyfleusterau a gwasanaethau, gan gynnwys tai, i chi. Gall hefyd ddigwydd mewn gwasanaethau cyhoeddus, fel iechyd, addysg a gwasanaethau cyhoeddus eraill. Gall gwahaniaethu ar sail hil ddigwydd ym maes cyflogaeth hefyd. Mae yna ychydig o feysydd nad ydynt yn rhan o’r Ddeddf – rydym yn trafod y rhain yn yr adran ‘Pryd mae gwahaniaethu ar sail hil yn gyfreithlon?’

Mae Gorchymyn Deddf Cysylltadau Hiliol 1976 (Dyletswyddau Statudol) 2001 yn nodi’r camau penodol y mae’n rhaid i awdurdodau cyhoeddus eu cymryd i gydymffurfio â’r ddyletswydd arbennig hon.

Mae gwahaniaethu yn unrhyw un o’r meysydd isod yn anghyfreithlon o dan y Ddeddf Cysylltiadau Hiliol.

back to top