Adnoddau ychwanegol ar faterion trawsryweddol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys nifer o ddolenni cyswllt i wefannau allanol i helpu defnyddwyr i chwilio am ragor o wybodaeth berthnasol. Nid yw’r Comisiwn yn gallu sicrhau eu bod yn ddolenni dibynadwy, na bod y wybodaeth sydd ar wefannau sefydliadau eraill yn gywir.

Canllawiau Adran Iechyd San Steffan
Canllawiau swyddogol eraill
Canllawiau eraill
Adroddiadau
Gwefannau
Newyddion/erthyglau

Canllawiau Adran Iechyd San Steffan

Gallwch lawrlwytho’r canlynol o wefan Adran Iechyd San Steffan.

A Guide for Young Trans People in the UK

Paratowyd y llyfryn hwn gan griw o bobl ifanc trawsrywiol rhwng 15 a 22 oed ar y cyd â Gendered Intelligence, er mwyn rhoi gwybodaeth i bobl ifanc eraill sy’n gwybod eu bod yn drawsrywiol neu drawsryweddol neu’n teimlo’n ddryslyd ac yn amau eu rhywioldeb mewn rhyw ffordd, er mwyn ateb eu cwestiynau a’u helpu i fynegi eu hunain.

A guide for young trans people in the UK.

Trans people's health

"Although social attitudes have become more accepting towards trans people, there is a persistent assumption that there are only two genders (female and male) and that one’s gender is assigned from birth and cannot be changed.
Trans people still face prejudice. This continues to limit their employment opportunities (despite legislation prohibiting discrimination); their personal relationships; their access to goods, services and housing; their health status; their safety in both public and private spheres; and their access to health and social care.

Trans activists have lobbied for a shift in social and health perspectives from gender pathology (a disease or abnormality) to gender nonconformity (trans people do not conform to society’s narrow view about gender)."

Dr Julie Fish (Prifysgol De Montfort) ar gyfer Grŵp Cynghori yr Adran Iechyd ar Gyfeiriadedd Rhywiol a Hunaniaeth o ran Rhywedd

Reducing health inequalities for lesbian, gay, bisexual and trans people - briefings for health and social care staff

Trans - a practical guide for the NHS

Adroddiad / canllawiau ar faterion trawsrywiol a thrawsryweddol a sut i sicrhau bod pobl trawsrywiol a thrawsryweddol yn cael eu cynnwys a’u trin yn gyfartal. Christine Burns MBE

Trans: a practical guide for the NHS

Transgender experiences - Information and support

Paratowyd y daflen hon er mwyn helpu pobl drawsrywiol a thrawsryweddol a’u teuluoedd i ddeall profiadau pobl drawsrywiol, eu hawliau a’u dewisiadau. Mae hefyd yn helpu staff gofal iechyd i ddeall beth yw eu swyddogaeth wrth ofalu am bobl drawsrywiol a thrawsryweddol.
Mae’r cyhoeddiad hwn yn cynnwys atebion i’r cwestiynau cyffredin sy’n cael eu gofyn gan rieni plant a phobl ifanc sy’n ystyried eu hunain fel amrywiad rhywiol (hyd at 17 oed). Mae’n helpu teuluoedd i ddeall amrywiad rhywedd ac yn cynnig awgrymiadau ar sut i ymateb.

Gender Identity Research and Education Society

Transgender experiences: information and support

Medical care for gender variant children and young people: answering families' questions

Mae’r cyhoeddiad hwn yn cynnwys atebion i’r cwestiynau cyffredin sy’n cael eu gofyn gan rieni plant a phobl ifanc sy’n ystyried eu hunain fel amrywiad rhywiol (hyd at 17 oed). Mae’n helpu teuluoedd i ddeall amrywiad rhywedd ac yn cynnig awgrymiadau ar sut i ymateb.

Adran Iechyd San Steffan

Medical care for gender variant children and young people: answering families’ questions

Bereavement: A guide for transsexual, transgender people and their loved ones

Paratowyd y llyfryn hwn i gynorthwyo pobl drawrywiol neu drawsryweddol neu ffrindiau neu berthnasau person trawsrhywiol neu drawsryweddol sydd wedi marw. Bydd hefyd yn hysbysu gweithwyr proffesiynol fel crwneriaid, patholegwyr, staff corffdai a threfnwyr angladdau i ddeall anghenion penodol pobl drawsrywiol a thrawsryweddol yn achos marwolaeth.
Yr Athro Stephen Whittle, Athro Cyfraith Gydraddoldeb, Manchester Metropolitan University a Dr Lewis Turner o’r Adran Iechyd

Bereavement: A guide for transsexual, transgender people and their loved ones

NHS funding processes and waiting times for adult service-users: Trans wellbeing and healthcare

Bydd y cyhoeddiad hwn yn eich helpu i ddeall y prosesau sy’n ymwneud â chanfod arian i dalu am driniaeth ar gyfer cyflyrau amrywiad rhywedd. Mae’n ateb y cwestiynau cyffredin gan ddefnyddwyr gwasanaethau, ac yn esbonio sut i ddefnyddio’r system gymhleth hon yn ddi-oed.

NHS funding processes and waiting times for adult service-users: Trans wellbeing and healthcare

A guide to hormone therapy for trans people

Paratowyd y llyfryn hwn gan dîm o feddygon a phobl drawsrywiol a thrawsryweddol i’ch helpu i ddeall ac ateb rhai o’ch cwestiynau am driniaeth hormonaidd i bobl drawsrywiol a thrawsryweddol.
Mae’r cyhoeddiad hwn yn rhoi gwybodaeth uniongyrchol i ddynion trawsrywiol a thrawsryweddol (menywod i ddynion) a menywod trawsrywiol a thrawsryweddol (dynion i fenywod) am fanteision therapi hormonaidd, a pheryglon a sgil-effeithiau hynny. Mae pob unigolyn yn wahanol, a dylid defnyddio canllawiau am therapi hormonaidd yn hyblyg bob amser yn ôl anghenion yr unigolyn.

Adran Iechyd San Steffan

A guide to hormone therapy for trans people

Briefings for health and social care staff - Trans People's Health

Mae’r briffiau hyn yn cynnwys canllawiau syml i gomisiynwyr iechyd a gofal cymdeithasol, cynllunwyr gwasanaethau a staff rheng flaen. Y nod yw helpu i gyflenwi gwasanaethau priodol a chefnogi gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn eu gwaith bob dydd gyda phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol trwy ddarparu gwybodaeth a thystiolaeth sylfaenol o’u hanghenion iechyd.

Dr Julie Fish (Prifysgol De Montfort) ar gyfer Grŵp Cynghori yr Adran Iechyd ar Gyfeiriadedd Rhywiol a Hunaniaeth o ran Rhywedd

Reducing health inequalities for lesbian, gay, bisexual and trans people - briefings for health and social care staff

An introduction to working with transgender people: information for health and social care staff

Nod y daflen hon yw helpu staff i sicrhau nad yw pobl drawsrywiol a thrawsryweddol yn dioddef rhagfarn nac achos o wahaniaethu wrth dderbyn gwasanaethau.

Yr Adran Iechyd

An introduction to working with transgender people: information for health and social care staff

Guidance for GPs, other clinicians and health professionals on the care of gender variant people

Ysgrifennwyd y canllawiau hyn gan dîm Gender Identity Research and Education Society sy’n cynnwys meddygon a phobl drawsrywiol. Mae gan bob aelod o’r tîm wybodaeth a phrofiad arbenigol yn y maes trawsryweddol.

GIRES

Guidance for GPs, other clinicians and health professionals on the care of gender variant people

 
Canllawiau swyddogol eraill

Gender reassignment - a guide for employers

Dyma ganllawiau ymarferol i helpu cyflogwyr i ddeall sut mae’r gyfraith yn gweithio, a sut i ymdrin â’r materion posibl a all godi pan fydd person trawrywiol yn gwneud cais am swydd neu’n aelod o’r staff.

Yr Adran Masnach a Diwydiant

http://www.equalities.gov.uk/default.aspx?page=1181

Transsexual People and Sport

Nod y canllawiau hyn yw helpu’r rhai sy’n cynnal neu weinyddu chwaraeon trefnedig a chystadleuol yn y Deyrnas Unedig, i ymdrin ag amgylchiadau arbennig pobl drawsrywiol.

Is-adran Chwaraeon, yr Adran dros Ddiwylliant y Cyfryngau a Chwaraeon

Gender reassignment - a guide for employers

Criminal Records Bureau process for Transgender Applicants

Mae gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol broses wirio gyfrinachol ar gyfer ymgeiswyr trawsryweddol nad ydynt yn dymuno datgelu eu hunaniaeth blaenorol i’r sawl sy’n gofyn iddynt lenwi ffurflen gais y CRB.

Criminal Records Bureau process for Transgender Applicants

Canllawiau eraill

Use of Sports and Leisure Facilities by Trans People

Mae’r daflen hon yn eich helpu i ddeall pobl drawsrywiol a thrawsryweddol ac mae’n rhoi syniadau ymarferol a all eich helpu chi i’w helpu nhw i barhau i gael ffordd iach o fyw, gan gynnwys ymarfer corff a gweithgareddau cymdeithasol.
Cyhoeddwyd gan Press for Change
Ysgrifennwyd gan yr Athro Stephen Whittle

Use of Sports and Leisure Facilities by Trans People

Changing for the Better

Sut i gynnwys pobl drawsryweddol yn eich gweithle – canllaw i gyflogwyr blaengar
Stonewall Scotland

Change for the better


Guidance on combating transphobic bullying in schools

Er gwaethaf deddfu er lles pobl drawsryweddol, maen nhw’n dal i brofi llawer o wahaniaethu yn y byd addysg, yn y gweithle ac yn y gymdeithas yn gyffredinol. Fel y mae’r achosion a welir yn y pecyn cymorth yn ei ddangos, maen nhw’n aml yn dioddef trosedd a bwlïo trawsffobig.
Cyhoeddwyd gan GIRES

Guidance on combating transphobic bullying in schools

Planning for later life: transgender people

Mae’r dudalen hon yn rhoi crynodeb o broblemau heneiddio i drawswisgwyr, pobl drawsrywiol a thrawsryweddol hŷn, a phobl sy’n cynllunio ar gyfer yr adeg pan fyddant yn henoed, yn ogystal â phobl sydd am fod yn gefn iddynt.
Cyhoeddwyd gan Age Concern

Planning for later life

Understanding gender dysphoria

Mae’r daflen ffeithiau hon yn cynnwys gwybodaeth am ddeall hunaniaeth rhywedd ac anesmwythder rhywedd.
Cyhoeddwyd gan MIND
George Stewart a Katherine Darton

Understanding gender dysphoria

Leading Trans Equality: A Toolkit for Colleges

Dyma gwrs cyfan ar ddeall anghenion pobl drawsrywiol a thrawsryweddol fel dysgwyr a gweithwyr cyflogedig. Bydd yn gyfrwng i swyddogion adnoddau dynol, swyddogion datblygu Polisi a Swyddogion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i roi arweiniad ar faterion cydraddoldeb i bobl drawsrywiol a thrawsryweddol mewn colegau, ac i diwtoriaid a chynghorwyr myfyrwyr er mwyn bod yn gefnogol i ddysgwyr a chydweithwyr trawsrywiol a thrawsryweddol.
Canolfan er Rhagoriaeth mewn Arweinyddiaeth
Yr Athro Stephen Whittle, Dr Lewis Turner

Leading trans equality: a toolkit for colleges

Guidance on Trans Equality in Post School Education

Mae’r canllaw hwn yn rhoi gwybodaeth gefndir, cyngor ymarferol ac enghreifftiau o ymarfer da fel bod eich sefydliad addysg yn gallu cymryd camau cadarnhaol i gydymffurfio â’u dyletswyddau cyfreithiol a darparu amgylchedd cadarnhaol i weithwyr a myfyrwyr trawsrywiol a thrawsryweddol.
UNSAIN

Guidance on trans equality in post school education

Bargaining for Transgender Workers' Rights

Mae’r daflen ffeithiau hon yn cynnwys gwybodaeth am hawliau pobl drawsryweddol yn y gwaith ac yn awgrymu arferion da i gyflogwyr a gweithwyr. Mae’r daflen hon yn canolbwyntio ar faterion yn ymwneud â hunaniaeth o ran rhywedd.
UNSAIN

Bargaining for Transgender Workers' Rights

Adroddiadau

Transgender EuroStudy: Legal Survey and Focus on the Transgender Experience of Health Care

Mae’r prosiect ymchwil hwn a gomisiynwyd gan ILGA-Europe, yn dilyn astudiaeth graddfa-fawr debyg a gynhaliwyd yn y DU yn 2006. Yn ystod Gorffennaf 2007 a Rhagfyr 200, aeth ymchwilwyr ati i gasglu gwybodaeth feintiol/ansoddol am brofiadau pobl drawsrywiol a thrawsryweddol o ran anghydraddoldeb a gwahaniaethu wrth gael mynediad i ofal iechyd yn Ewrop.
ILGA Europe Stephen Whittle, Lewis Turner, Ryan Combs, Stephenne Rhodes

Transgender EuroStudy

Engendered Penalties: Transgender and Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination

 Cynhaliwyd y prosiect ymchwil hwn fel rhan o’r Adolygiad Cydraddoldeb rhwng 14 Gorffennaf ac 1 Medi 2006. Dros 6 wythnos, defnyddiodd ymchwilwyr ddulliau meintiol ac ansoddol o gasglu a dadansoddi gwybodaeth ar brofiadau pobl trawsrywiol a thrawsryweddol o anghydraddoldeb a gwahaniaethu yn y DU.

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dadansoddiad a chrynodeb o’r canlyniadau, ac mae’n amlinellu faint o anghydraddoldeb a gwahaniaethu sy’n wynebu pobl trawsrywiol a thrawsryweddol.
Stephen Whittle, Lewis Turner a Maryam Al-alami

Engendered Penalties: Transgender and Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination

Discrimination against transgender persons must no longer be tolerated

Mae pobl drawsryweddol yn cael problemau difrifol yn eu bywyd bob dydd wrth iddynt orfod wynebu ansensitifrwydd, rhagfarn neu gael eu gwrthod yn ddiflewyn ar dafod
Cyngor Ewrop, Thomas Hammarberg – Comisiynydd Hawliau Dynol

Discrimination against transgender persons must no longer be tolerated

Gender Dysphoria, Transsexualism and Transgenderism:
Incidence, Prevalence and Growth in the UK and the implications for the Commissioners and Providers of Healthcare

Mae’r adroddiad hwn yn trin a thrafod sut i fesur maint poblogaeth trawsrywiol a thrawsryweddol y DU.

Gender Identity Research and Education Society
Gender Dysphoria, Transsexualism and Transgenderism

The experience of lesbian, gay, bisexual and trans staff and students in higher education

Mae’r adroddiad hwn wedi’i seilio ar waith ymchwil a gomisiynwyd gan yr Uned Herio Cydraddoldeb i greu tystiolaeth gadarn o brofiadau gwirioneddol staff a myfyrwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LGBT), yn hytrach na’u profiadau canfyddedig. Tra’n cydnabod bod sefydliadau addysg uwch yn darparu lleoedd cadarnhaol iawn i fyfyrwyr LGBT, mae gwir angen i’r sector roi sylw i’r maes cydraddoldeb hwn ac adolygu sut mae’n rhoi cymorth i, ac yn mynd i’r afael ag achosion o wahaniaethu yn erbyn staff a myfyrwyr LGBT.

Uned Herio Cydraddoldeb, yr Athro Gill Valentine, Dr Nichola Wood, yr Athro Paul Plummer

The experience of lesbian, gay, bisexual and trans staff and students in higher education

Lonely road: why school is hell for transgender pupils

Erthygl sy’n disgrifio’r anawsterau sy’n wynebu myfyrwyr trawrywiol a thrawsryweddol yn ysgolion Prydain.

The Independent, Rachel Pugh

Lonely road: why school is hell for transgender pupils

Trans with Pride: Reporting on the Issues 2007, Report of a conference

Adroddiad o gynhadledd a gynhaliwyd ddydd Gwener 15 Mehefin 2007 pan ddaeth 150 o aelodau o’r gymuned drawsrywiol o bob cwr o Lundain, ac o wahanol rannau o’r DU a thu hwnt ynghyd yn Oxford House, Bethnal Green, Llundain.
Transfabulous

Trans with Pride: Reporting on the Issues 2007 Report of a conference

Evidence of Hate Crime Experiences of Trans People

Memorandwm a gyflwynwyd gan Press for Change ar gyfer  pwyllgor y Mesur Cyfiawnder Troseddol a Mewnfudo yn San Steffan. 

Press for Change

Evidence of Hate Crime Experiences of Trans People

Transsexuals' Children

International Journal of Transgenderism

http://www.symposion.com/ijt/
Yr Athro Richard Green
http://www.symposion.com/ijt/ijtc0601.htm

Gwefannau

Gender Identity Research and Education Society (GIRES)

Gwybodaeth i bobl trawsrywiol a thrawsryweddol, eu teuluoedd a phobl broffesiynol sy’n gofalu amdanynt.

Gender Identity Research and Education Society (GIRES)

Mermaids


Grŵp cymorth teuluol i blant a phobl ifanc yn eu harddegau ym maes hunaniaeth o ran rhywedd.

Mermaids

The Gender Trust

Dyma elusen fwyaf y DU sy’n cynnig cefnogaeth i unrhyw un wedi’i effeithio gan hunaniaeth o ran rhywedd.

Gender Trust

Trans Health Home

Adran iechyd a lles ar wefan y GIG sy’n cynnwys gwybodaeth ac arweiniad am faterion hunaniaeth o ran rhywedd

NHS Choices

 Trans health home

Press for Change

Sefydliad lobio ac addysgol yw Press for Change, sy’n ymgyrchu i sicrhau hawliau cyfartal a rhyddid i holl bobl trawrywiol a thrawsryweddol yn y DU, trwy deddfwriaeth a newid cymdeithasol.

Press for Change
Press for Change health

Gendered Intelligence

Mae Gendered Intelligence yn darparu datblygiad proffesiynol a hyfforddiant ar godi ymwybyddiaeth ar faterion trawsrywiol a thrawsryweddol. Gall y sesiynau hyn roi cyflwyniad cyffredinol i brofiadau a materion yn y maes, ac maent yn addas i rai sy’n gweithio’n benodol gyda phobl ifanc trawsrywiol a thrawsryweddol.

Gendered Intelligence http://www.genderedintelligence.co.uk/                   Jay Stuart http://www.genderedintelligence.co.uk/

Trans Torah

Mae TransTorah yn helpu pobl o bob rhyw i gyrchu a thrawsnewid y traddodiad Iddewig yn llwyr, ac yn helpu’r gymuned Iddewig i groesawu pobl o bob rhyw.

Trans Torah

Newyddion/Erthyglau

Landmark Transsexual Ruling Upheld

Stori am ddyfarniad llys sy’n cadarnhau bod therapi ailbennu rhywedd yn driniaeth feddygol angenrheidiol yn hytrach na gweithdrefn gosmetig – sy’n golygu y dylai fod ar gael gan y GIG.

BBC Landmark Transsexual Ruling Upheld

Transsexual on hunger strike

Hanes menyw drawsrywiol o Swydd Nottingham sy’n bygwth lladd ei hun os na fydd triniaeth hormonaidd ar gael iddi gan y GIG.

BBC      Transsexual on hunger strike

Who do you think you are?

Os ydym yn anwybyddu hawliau dynol plant hoyw a lesbiaidd yn ein hysgolion, yna nid yw hawliau plant trawryweddol yn cael eu cydnabod hyd yn oed.

The Guardian     Phil Beadle

Who do you think you are?

World's youngest sex-change operation

 Stori Kim Petras o’r Almaen, person trawsrywiol ieuengaf y byd ar ôl cael llawdriniaeth yn 16 oed.
Daily Telegraph

World's youngest sex-change operation

I used to be a man

Proffil o Kate Craig-Wood, menyw fusnes trawsrywiol lwyddiannus  Gan Emily Cunningham

I used to be a man.

Employment Discrimination and Transsexual People

Papur ymchwil yn cymharu profiadau pobl trawrywiol yn y gweithle â gwaith ymchwil blaenorol yr awdur ym 1992 a 2000
Press for Change, yr Athro Stephen Whittle

Employment Discrimination and Transsexual People

A Girl on Friday, A Boy on Monday

Trafod i ba raddau mae disgyblion trawsryweddol yn cael eu bwlio
TES Connect Hannah Frankel

A Girl on Friday, A Boy on Monday

 

 

back to top