Recriwtio

Os ydych yn recriwtio rhywun i weithio i chi, mae cyfraith cydraddoldeb yn berthnasol i chi.

Mae cyfraith cydraddoldeb yn berthnasol:

  • Beth bynnag yw maint eich sefydliad
  • P’un bynnag yw’r sector rydych yn gweithio ynddi
  • P’un ai a ydych yn cyflogi’r gweithiwr cyntaf neu’r unfed ar gant 
  • P’un ai a ydych yn defnyddio unrhyw brosesau ffurfiol, megis ffurflenni cais, rhestr fer neu’n cyfweld.

Tudalennau yn yr adran hon:

Canllaw craidd: Recriwtio

Sefyllfaoedd lle bo cyfraith cydraddoldeb yn wahanol

Myfyrio ynglŷn â chynnwys y swydd a pha sgiliau, cymwysterau a phrofiad fydd eu hangen

Hysbysebion Swyddi

 Ffurflenni cais a CV

Pennu rhestr fer o ymgeiswyr i’w cyfarfod neu gyfweld, Cyfweliadau, cyfarfodydd a phrofion

 Recriwtio menywod beichiog neu sydd ar absenoldeb mamolaeth

Defnyddio camau positif i recriwtio ystod ehangach o bobl

Defnyddio ffurflenni monitro 
 

Mae’r canllaw hwn hefyd yn cynnwys gwybodaeth safonol y bydd, o bosib, ei angen arnoch i ddeall beth a ddywedwn wrthych ynglŷn â recriwtio:

 

back to top