Recriwtio merched sy’n feichiog neu ar absenoldeb mamolaeth

Rhaid i chi beidio â gwrthod cyflogi merch oherwydd ei bod yn feichiog, ar absenoldeb mamolaeth neu oherwydd bod ganddi salwch sy’n ymwneud â’i beichiogrwydd (neu wedi bod â salwch felly).

Nid yw cyfraith cydraddoldeb yn dweud bod yn rhaid i ferch sy’n ymgeisio am swydd gyda chi ddweud wrthych ei bod yn feichiog.   Mae hyn oherwydd na ddylech seilio eich penderfyniad ar p’un ai i’w chyflogi hi ai peidio neu p’un ai yw hi yn feichiog ai peidio ond ar p’un ai oes ganddi’r sgiliau i wneud y swydd ai peidio.

Os nad yw gwraig  yn dweud wrthych ei bod yn feichiog a’ch bod yn rhoi’r swydd iddi, rhaid i chi beidio â’i diswyddo pan ddywed wrthych am ei beichiogrwydd.

Er enghraifft:

Mae gwraig yn ymgeisio am swydd fel hyfforddwr hyfforddiant. Ar sail ei ffurflen gais a’i chyfweliad, mae’r cyflogwr yn penderfynu mai hi yw’r person gorau am y swydd ac yn cynnig y swydd iddi. Mae hi newydd ddarganfod ei bod yn feichiog ac yn dweud hyn wrth y cyflogwr pan mae’n derbyn y cynnig o swydd. Os yw’r cyflogwr yn newid ei feddwl ac yn dileu’r cynnig o swydd, byddai hyn yn wahaniaethu uniongyrchol oherwydd beichiogrwydd ac ni ellir ei gyfiawnhau.

Gallwch ganfod mwy o gymorth gyda’r sefyllfa hon yn New and expectant parents toolkit.
 
Ni ddylech ychwaith ofyn i wraig a yw’n bwriadu cael plant ai peidio, beth bynnag yw ei hoed neu ei statws priodasol neu hyd yn oed os ydych yn meddwl y gallai fod yn feichiog. Nid yw hyn yn rhywbeth y dylech ei ystyried wrth benderfynu a oes gan berson y sgiliau sy’n angenrheidiol ar gyfer swydd arbennig.

Os gofynnwch y cwestiynau hyn, gall y wraig yr ydych yn gofyn y cwestiwn iddi feddwl mai’r unig reswm eich bod yn dymuno gwybod yw fel y gallwch wahaniaethu yn ei herbyn. Os nad ydych yn cynnig y swydd iddi ar ôl gofyn y cwestiynau hyn, rydych yn rhoi eich hun mewn perygl o hawl am wahaniaethu ar sail rhyw.
 

Rhagor o wybodaeth

back to top