Rhoi ymgeiswyr ar restr fer i’w cyfarfod neu eu cyfweld

Rydych yn llunio rhestr fer pan benderfynwch pwy i’w cyfarfod neu gyfweld i drafod eu cais am swydd. Gallai’r cyfarfod neu’r cyfweliad fod wyneb yn wyneb neu ar y ffôn.

Nid yw cyfraith cydraddoldeb yn dweud bod yn rhaid i chi gyfarfod rhywun neu eu cyfweld  cyn cynnig swydd iddynt.

Ond os ydych yn penderfynu cael cyfarfod neu gyfweliad gydag un neu fwy o ymgeiswyr am swydd, yna rhaid i chi beidio â gwahaniaethu yn anghyfreithlon yn erbyn ymgeisydd am swydd pan benderfynwch pwy i’w cyfarfod neu eu cyfweld.

Defnyddiwch y canllaw craidd i sicrhau eich bod yn gwybod beth mae deddf cydraddoldeb yn ei ddweud y mae’n rhaid i chi ei wneud fel cyflogwr.

Hyd yn oed os ydych yn defnyddio mesurau gweithredu cadarnhaol yn ystod y broses recriwtio, rhaid i chi beidio â rhoi ymgeiswyr ar restr fer nad ydynt yn cyrraedd y safon yr ydych wedi ei gosod ar gyfer penderfynu pwy i’w roi ar y rhestr fer oherwydd bod ganddynt nodwedd warchodedig arbennig yn unig os oes ymgeiswyr gyda gwell cymwysterau heb y nodwedd warchodedig arbennig honno. Yr unig eithriad i hyn yw os ydych yn recriwtio pobl anabl. Eglurir hyn isod. 

Recriwtio pobl anabl

Efallai y bydd gan eich sefydliad gynllun cyfweld gwarantiedig ar gyfer pobl anabl. Yn yr achos hwn, os bydd rhywun yn bodloni’r meini prawf isaf ar gyfer y swydd yna dylech eu rhoi ar y rhestr fer i’w cyfweld.Nid yw cyfraith cydraddoldeb yn dweud bod yn rhaid i chi fod â chynllun cyfweliad gwarantiedig. Os nad oes gennych un, rhaid i chi ddal i roi ystyriaeth i sut y gallai addasiadau rhesymol alluogi’r person i gymryd rhan yn y broses recriwtio os ydych yn gwybod neu y gellid disgwyl yn rhesymol i chi wybod ei fod yn berson anabl.
 


 

Rhagor o wybodaeth

back to top