Darganfod a yw rhywun yn berson anabl

Mae’n rhaid i chi wneud yr addasiadau hyn dim ond os ydych yn gwybod, neu y gellid disgwyl yn rhesymol i chi wybod, fod person anabl wedi ymgeisio neu y gallai ymgeisio am y swydd. Golyga hyn wneud popeth y gellir disgwyl yn rhesymol i chi ei wneud i ddod i wybod amdanynt.

Er enghraifft:

Mae perfformiad gweithiwr wedi gwaethygu’n ddiweddar ac mae wedi dechrau bod yn hwyr i’w waith. Cyn hyn, roedd ganddo hanes da o gyrraedd yn brydlon a gweithio’n dda. Yn hytrach na dim ond dweud wrtho am wella ei agwedd at waith, mae ei gyflogwr yn siarad ag ef yn breifat. Mae hyn yn galluogi’r cyflogwr i weld ai yw’r newid mewn perfformiad yn gysylltiedig â rheswm sy’n ymwneud ag anabledd. Mae’r gweithiwr yn dweud ei fod yn dioddef o iselder ysbryd sydd yn ei boeni droeon a bod hynny’n amharu ar ei gwsg sydd yn ei dro yn peri iddo fod yn hwyr i’r gwaith. Gyda’i gilydd, mae’r cyflogwr ac yntau’n cytuno i newid ei oriau gwaith fymryn tra bo’r sefyllfa hon yn bodoli a’i fod yn gofyn am gymorth pan fydd yn ei chael hi’n anodd ddechrau neu orffen gorchwyl. Addasiadau rhesymol yw’r rhain.

Nid yw hyn, fodd bynnag, yn golygu gofyn cwestiynau busneslyd na chwestiynau sy’n troseddu yn erbyn urddas rhywun. Ystyriwch breifatrwydd a chyfrinachedd yn yr hyn rydych yn ei ofyn a sut byddwch yn gofyn.

 

Awgrym am arfer da: byddwch yn barod i wneud addasiadau rhesymol

Mae cyfraith cydraddoldeb yn dweud bod yn rhaid i chi wneud addasiadau rhesymol os ydych yn gwybod bod gweithiwr neu ymgeisydd am swydd yn berson anabl, fod arno angen addasiadau a  bod yr addasiadau hynny’n rhesymol.

Nid oes raid i chi gyflwyno addasiadau rhesymol rhag ofn y bydd person anabl yn ceisio am swydd.

Ond mae’n bosib eich bod am fod yn barod:

  • Meddyliwch ymlaen llaw am dasgau craidd swydd benodol a’r addasiadau a allai fod yn bosib (cyn cychwyn ar ymarfer recriwtio neu hyrwyddo, er enghraifft).
  • Gofynnwch i’r ymgeiswyr am swydd a oes arnynt angen addasiadau rhesymol i gymryd rhan yn y broses recriwtio. Cofiwch am y cyfyngiad ar ofyn cwestiynau sy’n gysylltiedig ag iechyd neu anabledd - a gwnewch hi’n eglur i’r ymgeiswyr yr unig reswm nad ydych yn gofyn yw er mwyn sicrhau eich bod yn dileu unrhyw rwystrau yn ystod y broses recriwtio, cyn belled ag y  bo hyn yn rhesymol (neu os bydd un o’r eithriadau eraill yn berthnasol).
  • Cyflwynwch broses ar gyfer penderfynu beth yw addasiadau rhesymol pe bai person anabl yn dechrau gwaith gyda’r sefydliad, cyn cael ei wynebu gyda sefyllfa unigol.
  • Sicrhewch eich bod yn gwybod ymlaen llaw pa gefnogaeth sydd ar gael i bobl anabl oddi wrth Fynediad i Waith.
  • Os ydych yn adnewyddu neu’n addasu’ch adeilad, bydd meddwl am sut gallwch wneud rhannau newydd eich adeilad yn fwy hygyrch i bobl anabl yn eich helpu pe baech yn cyflogi person anabl yn ddiweddarach ac yn eich caniatáu i ddenu mwy o weithwyr arfaethedig.

Yn ogystal ag osgoi hawl posibl gan Dribiwnlys Cyflogaeth, bydd bod yn agored i wneud addasiadau rhesymol yn golygu  y gallwch efallai, drwy ddim ond gwneud ychydig o newidiadau, osgoi colli sgiliau gweithiwr sydd wedi dod yn anabl.
 

Rhagor o wybodaeth

 

back to top