Tri gofyniad y ddyletswydd

Mae’r ddyletswydd yn cynnwys tri gofyniad sy’n berthnasol mewn sefyllfaoedd lle byddai person anabl fel arall o dan anfantais sylweddol o’i gymharu â phobl nad ydynt yn anabl.

  • Mae’r gofyniad cyntaf yn cynnwys newid y modd y gwneir pethau (mae cyfraith cydraddoldeb yn sôn am lle rhoddir y gweithiwr anabl dan anfantais sylweddol gan ddarpariaeth, maen prawf neu arfer ei gyflogwr). 

 Er enghraifft:

Mae gan gyflogwr bolisi fod lleoedd dynodedig mewn meysydd parcio yn cael eu defnyddio gan weithwyr presennol ac nid gan ymwelwyr. Rhoddir lle parcio dynodedig i ymgeisydd am swydd sydd â nam  symudedd ac sydd angen parcio’n agos iawn at leoliad y cyfweliad, ar gyfer y cyfweliad. Mae hyn yn debygol o fod yn addasiad rhesymol i bolisi’r cyflogwr ar barcio ceir .

  • Mae’r ail ofyniad yn cynnwys gwneud newidiadau i ddatrys rhwystrau y mae nodweddion ffisegol eich gweithlu yn eu creu. 

 Er enghraifft:

Mae drysau gwydr clir ar ben coridor mewn gweithle arbennig yn creu perygl i ymgeisydd am swydd neu weithiwr â nam ar y golwg. Mae rhoi arwyddion y gellir eu gludo a dangosyddion eraill ar y drysau fel eu bod yn haws eu gweld yn debygol o fod yn addasiad rhesymol i’r cyflogwr ei wneud.

  • Mae’r trydydd gofyniad yn cynnwys darparu cyfarpar ychwanegol (yr hyn a elwir dan gyfraith cydraddoldeb yn gymorth ategol) neu rywun i wneud rhywbeth i gynorthwyo’r person anabl (yr hyn a elwir dan gyfraith cydraddoldeb yn wasanaeth ategol). 

 Er enghraifft:

Mae cyflogwr yn darparu meddalwedd arbenigol ar gyfer aelod o staff sy’n defnyddio cyfrifiadur yn ei swydd ond sy wedi dioddef nam ar ei olwg yn ddiweddar.

 Edrychir ar bob un o’r gofynion hyn yn fwy manwl yn ddiweddarach yn y rhan hon o’r canllaw.
 
 

Rhagor o wybodaeth

 

back to top