Newidiadau i bolisïau a'r ffordd y mae sefydliad yn gweithredu fel arfer

Mae'r gofyniad cyntaf yn ymwneud â newid y ffordd y mae pethau’n cael eu gwneud (mae'r gyfraith cydraddoldeb yn sôn am pan fo gweithiwr anabl yn cael ei roi o dan anfantais sylweddol oherwydd darpariaeth, meini prawf neu arferion ei gyflogwr).

Mae hyn yn golygu bod rhaid i gyflogwr ystyried p'un a oes angen iddo newid rhai o'r polisïau ysgrifenedig neu'r rhai nad ydynt yn ysgrifenedig, a/neu rhai o'r ffyrdd y mae'n gwneud pethau fel arfer er mwyn chwalu neu leihau'r rhwystrau a fyddai'n eich rhoi o dan anfantais sylweddol, er enghraifft yn eich rhwystro rhag gweithio i'r cyflogwr hwnnw neu rhag gwneud cais am swydd gyda'r cyflogwr hwnnw neu’n eich rhwystro rhag gymryd rhan weithgar yn y gwaith.

Mae hyn yn cynnwys prosesau eich cyflogwr ar gyfer penderfynu pwy sy'n cael swyddi, meini prawf ar gyfer dyrchafiad neu hyfforddiant, buddion, amodau gwaith a threfniadau cytundebol.

Er enghraifft:

Fel arfer bydd goruchwylwyr sefydliad yn cael eu cyflogi'n llawn amser. Mae'r cyflogwr yn cytuno bod person anabl sydd â nam sy'n achosi blinder difrifol yn gallu gweithio'n rhan amser neu ar sail rhannu swydd. Drwy wneud hyn, mae'r cyflogwr yn gwneud addasiad rhesymol.

Mae cynllun gweithle penodol yn ei wneud yn anodd i berson anabl sydd â nam ar ei glyw glywed, am fod y brif swyddfa ar ffurf cynllun agored ac mae'r llawr yn galed, felly mae llawer o sŵn cefndir. Mae'r cyflogwr yn cytuno y dylid cynnal y cyfarfodydd staff mewn man tawelach sy'n caniatáu i'r person hwnnw chwarae rhan gyflawn yn y cyfarfod. Drwy wneud hyn, mae'r cyflogwr yn gwneud addasiad rhesymol.

 

Rhagor o wybodaeth

back to top