Sicrhau bod addasiad yn effeithiol

Mae'n bosibl y bydd angen gwneud sawl addasiad er mwyn chwalu neu leihau amrywiaeth o anfanteision, ac weithiau ni fydd y rhain yn amlwg i'r cyflogwr. Felly cyhyd ag y bo'n bosibl, dylai eich cyflogwr weithio gyda chi i nodi'r anfanteision neu'r problemau rydych yn eu hwynebu er mwyn dod o hyd i atebion posibl o ran addasiadau. 

Hyd yn oed os nad ydych yn gwybod beth i'w awgrymu, rhaid i'ch cyflogwr ystyried pa addasiadau y mae eu hangen.

Er enghraifft:

Mae gweithiwr anabl wedi bod yn absennol o'r gwaith o ganlyniad i iselder. Nid yw'r gweithiwr na'r meddyg yn gallu awgrymu unrhyw addasiadau y gellid eu gwneud. Er hynny, dylai'r cyflogwr ystyried p'un a fyddai unrhyw addasiadau, fel gweithio gartref o bryd i'w gilydd neu newid yr oriau gwaith neu gynnig mwy o gymorth un i un, yn rhesymol.

Mae'n bosibl y gallech chi a'ch cyflogwr gael cyngor arbenigol gan rai o'r sefydliadau a restrir yn: Ffynonellau gwybodaeth a chyngor pellach.
 

Rhagor o wybodaeth

back to top