Cael eich trin yn deg ac ag urddas

Wrth wraidd hawliau dynol yw’r gred y dylid trin pawb yn deg ac ag urddas – beth bynnag fo’u hamgylchiadau. 
Mae hyn yn golygu na ddylid arteithio na thrin unrhyw un mewn ffordd greulon neu ddiraddiol. 
Mae’n golygu hefyd nad oes gan unrhyw un yr hawl i ‘fod yn berchen’ ar rywun arall na’u gorfodi i weithio dan fygythiad neu gosb.
Ac mae’n golygu y dylai fod gan bawb fynediad i wasanaethau cyhoeddus a’r hawl i gael eu trin yn deg gan y gwasanaethau hynny.  Mae’n hyn yn berthnasol i bob gwasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys y system cyfiawnder troseddol.  Er enghraifft, os cewch eich arestio a’ch cyhuddo, ni ddylid eich trin â rhagfarn a dylai eich treial fod yn deg.
Mae cyfraith y DU yn cynnwys ystod o hawliau dynol sy’n eich diogelu chi rhag triniaeth ddrwg a rhagfarn ac sy’n mynnu eich bod yn cael eich trin yn gyfartal a theg gan awdurdodau cyhoeddus.


Pa hawliau dynol sy'n berthnasol?

 

back to top