Canllaw i Gonfensiwn y CU ar Hawliau Pobl ag Anableddau

 

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau

Beth mae’n ei olygu i chi?

                                  Canllaw i bobl anabl a sefydliadau pobl anablUNCRPD guide

Os ydych chi’n unigolyn anabl, mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau (y Confensiwn) i chi.

 

 

Cytundeb hawliau dynol rhyngwladol newydd yw’r Confensiwn sy’n:

  • Cydnabod ein bod ni i gyd yn gyfartal. Mae gan bobl anabl yr un hawliau â phawb arall i ryddid, parch, cydraddoldeb ac urddas.
  • Dod â’n holl hawliau dynol sylfaenol ynghyd mewn un man.
  • Disgrifio’r hyn mae’r llywodraeth wedi cytuno i’w wneud i wireddu’r hawliau hyn.

Crëwyd y Confensiwn gan nad yw ein hawliau dynol yn aml yn cael eu parchu a gan ein bod yn wynebu llawer o rwystrau i gynhwysiant mewn cymdeithas.

Nid ‘datganiad’ ar bapur heb unrhyw ddannedd yw’r Confensiwn. Mae’n ei gwneud yn ofynnol i’r llywodraeth gymryd camau i ddileu rhwystrau a sicrhau rhyddid, urddas a chydraddoldeb go iawn i bobl anabl. Gallwn ei ddefnyddio mewn llawer o wahanol ffyrdd i sicrhau bod ein hawliau’n cael eu parchu ac i sicrhau cytundeb gwell.

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gweithio’n galed i godi ymwybyddiaeth o’r Confensiwn ymhlith pobl anabl, cynghorwyr cyfreithiol a chyrff cyhoeddus.

Nod y Comisiwn yw sicrhau bod Prydain yn gwneud cynnydd cyflym tuag at wireddu hawliau’r Confensiwn ar gyfer pobl anabl.

Rydym wedi cynhyrchu’r canllaw hwn fel y gallwch chi ddysgu:

  • Beth yw eich hawliau dynol a sut maent yn cael eu diogelu.
  • Pa wahaniaeth y gallai’r Confensiwn ei wneud i’ch bywyd.
  • Sut gallwch chi helpu i roi’r Confensiwn ar waith.
  • Sut gallwch chi ddefnyddio’r Confensiwn i herio anghyfiawnder a gwella gwasanaethau.

Mae’r canllaw hwn ar gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Gobeithio y bydd o ddefnydd i chi. Mae Comisiwn Cydraddoldeb Gogledd Iwerddon a Chomisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon wedi cynhyrchu canllaw ar wahân sy’n esbonio sut y bydd y Confensiwn yn gweithio yng Ngogledd Iwerddon.

Mike Smith
Comisiynydd a Chadeirydd y Pwyllgor Anabledd, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. 

Rhagor o fanylion:

 

 

 

back to top