Hawliau dynol yn y cartref

Canllaw i ddarparwyr tai cymdeithasol

Block of flats

Mae gan hawliau dynol arwyddocd arbennig parthed tai cymdeithasol.

Mae gan hawliau dynol arwyddocâd arbennig parthed tai cymdeithasol. Gall ansawdd tai gael effaith enfawr ar les. Mae tai annigonol yn cynyddu'r risg o afiechyd ac anabledd difrifol; gall hefyd arwain at iechyd meddwl gwael, cyrhaeddiad addysgiadol is, diweithdra a thlodi. Cydnabyddir pwysigrwydd tai yng Nghyfamod y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol, sy'n cynnwys hawl pawb i safon byw ddigonol iddo'i hun a'i deulu, yn cynnwys ... tai digonol. Mae'r Deyrnas Unedig wedi ei rwymo'n gyfreithiol gan y cyfamod hwn. Felly mae diogelu hawliau dynol pobl mewn tai yn bwysig ynddo'i hun.

Os ydych yn gweithio gyda thai cymdeithasol, yna mae'r canllaw hwn ar eich cyfer chi. Gall tai gwael effeithio ar iechyd, gwaith, addysg, perthnasau a chyfleon bywyd pobl, a dyma pam bod yr hawl i barch tuag at gartref unigolyn yn rhan o'r Ddeddf Hawliau Dynol. Trwy ddarparu tai cymdeithasol mewn modd sy'n gydnaws â chyfreithiau hawliau dynol, gall eich sefydliad wneud gwahaniaeth positif i fywydau pobl.

Canllawiau o ran y gyfraith

Cafwyd nifer o achosion diweddar yn llysoedd Prydain yn ogystal â Llys Hawliau Dynol Ewrop parthed hawliau unigolion i dai. Gall hyn beri dryswch i ddarparwyr tai cymdeithasol, felly wrth i ni ddysgu mwy am beth mae hawliau dynol yn golygu
i denantiaid a'u landlordiaid, rydym am eich helpu chi i'w gael yn iawn.

Bwriad y canllaw hwn yw bod yn offeryn ymarferol, i adeiladu'ch dealltwriaeth a hyder yn eich gallu i sylwi ar a delio â materion hawliau dynol. Mae'n darparu enghreifftiau o sut y gall hawliau dynol fod yn berthnasol trwy gydol y daith dai o ddyrannu i derfynu tenantiaeth. Mae hefyd yn darparu rhestr wirio i helpu darparwyr tai cymdeithasol i adolygu eu polisiau ac arferion ar gyfer cydweddiad hawliau dynol ac i ddelio'n effeithiol ag unrhyw broblemau.

Pwy a luniodd y canllawiau

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (y Comisiwn) wedi datblygu ei ganllaw mewn ymgynghoriad agos â rhanddeiliaid allweddol yn y sector tai cymdeithasol ledled Prydain. Hoffem fynegi ein diolch i'r grŵp ymgynghorol am
eu cymorth amhrisiadwy. Gobeithiwn y bydd yn ddefnyddiol, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda chi i ddod â hawliau dynol i gartrefi eich tenantiaid.

Mwy i ddarllen

 

back to top