3. Cyfle i bob unigolyn chwarae rhan i gryfhau'r economi

 

Trydydd, dylai cymdeithas roi cyfle i bob unigolyn chwarae rhan i gryfhau economi Prydain.

Mae’n her sylweddol i:

• Gau’r blwch tâl rhywedd yn gyflymach ac ymhellach.

Mae’r bwlch rhwng enillion dynion a menywod ar gyfartaledd wedi crebachu’n gyson dros y tair degawd ddiwethaf, ond er gwaethaf y cynnydd hwn, nid yw erioed wedi bygwth gostwng yn is na 10%, ac fe ymddengys fod cynnydd yn dod i stop erbyn hyn. Mae nifer o’r ffactorau allai gyfrannu at y bwlch cyflog yn dal yn amlwg – megis anweledigrwydd menywod ar fyrddau (ble mae ganddynt cyn lleied ag un degfed o'r rolau uchaf .1) Fe allai oes o incwm is olygu fod menywod yn fwy tebygol o wynebu tlodi fel pensiynwyr, a’u bod yn fwy tebygol o fyw mewn cartrefi gorlawn. I’r gwrthwyneb, gallai gwell defnydd o sgiliau menywod fod yn werth oddeutu £15biliwn - £23biliwn y flwyddyn i’r economi.2

• Cau’r bylchau cyflogaeth a thâl ethnig a chrefyddol yn gyflymach ac ymhellach.

Mae pobl o rai lleiafrifoedd ethnig a grwpiau crefyddol yn sylweddol llai tebygol na’r cyfartaledd i fod mewn gwaith, ac fe delir llawer llai na’r cyfartaledd iddynt pan fyddant mewn gwaith. Mae 1 o bob 4 menyw Bangladeshaidd a Phacistanaidd yn gweithio, o gymharu â bron i 3 o bob 4 menyw Gwyn Prydeinig. Mae dynion Tsieineaidd yn ennill 11% yn llai na'r disgwyl, o ystyried eu cymwysterau, oed a galwedigaeth, a dim ond 47% o ddynion Mwslimaidd a 24% o fenywod Mwslimaidd sy’n gyflogedig. Mae’r bylchau hyn yn gosod cost nid yn unig ar unigolion a theuluoedd, ond hefyd ar yr economi yn gyffredinol. Er ei bod yn anodd bod yn bendant, awgrymodd amcangyfrifon gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn 2008 y byddai’r gost i’r economi yn gyffredinol oddeutu £6.8biliwn y flwyddyn.3

• Cau’r bwlch cyflogaeth ar gyfer pobl anabl.

Mae gwaith yn fwy na dim ond cyfle i ennill bywoliaeth; mae’n darparu modd o gwrdd a rhyngweithio ag eraill, ac fe all gynyddu ymdeimlad unigolyn o iechyd a lles. Mae 50% o oedolion anabl mewn gwaith, o gymharu â 79% o oedolion abl. Mae rhywfaint o dystiolaeth yn awgrymu fod pobl anabl yn fwy tebygol o brofi gwahaniaethu a bwlio yn y gweithle na’r cyfartaledd. Fe allai diddymu rhwystrau o’r fath a chynyddu cyfranogiad pobl anabl yn y gweithle fod yn llesol i unigolion a’r economi yn gyffredinol.
 


1 Swyddfa’r Cabinet 2009. Unleashing Aspiration: The Final Report of the Panel on Fair Access to the Professions. Llundain: Swyddfa'r Cabinet
 2 Sealy, R., Singh, V., a Vinnicombe, S., 2009. Female FTSE 100 Report. Cranfield School of Business
 3 Y Comisiwn Menywod a Gwaith 2006. Shaping a Fairer Future. Llundain: GEO
  Swyddfa Archwilio Genedlaethol 2008. Increasing Employment Rates for Ethnic Minorities. Llundain: Y Llyfrfa.

 

back to top