Ein cynllun strategol 2009-2012

Caiff ein strategaeth ei gyrru gan ein gweledigaeth o Brydain well sydd wedi’i hadeiladu ar egwyddorion tegwch a pharch, ein dyletswydd statudol i gael gwared ar wahaniaethu, ac anghenion y gymdeithas rydym yn gweithredu ynddi.

Strategic plan application

Lawr lwytho crynodeb o'n cynllun srategol 2009-12 (pdf)

Ein 5 blaenoriaeth ar gyfer 2009-12

Blaenoriaeth strategol 1: sicrhau a rhoi ar waith fframwaith deddfwriaethol a rheoleiddiol effeithiol ar gyfer cydraddoldeb a hawliau dynol

Blaenoriaeth strategol 2: creu Prydain decach, gyda chyfleoedd bywyd cyfartal a mynediad at wasanaethau i bawb

Blaenoriaeth Strategol 3: adeiladu cymdeithas heb ragfarn, hyrwyddo cysylltiadau da a meithrin diwylliant cydraddoldeb a hawliau dynol bywiog

Blaenoriaeth strategol 4: hyrwyddo dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o hawliau a dyletswyddau – darparu cyngor ac arweiniad amserol a chywir i unigolion a chyflogwyr

Blaenoriaeth Strategol 5: adeiladu sefydliad awdurdodol ac ymatebol

back to top