Ein nod yw sicrhau a rhoi fframwaith rheoleiddio a chyfreithiol effeithiol ar waith i gydraddoldeb a hawliau dynol drwy ddylanwadu ar ddatblygiadau polisi a deddfwriaethol allweddol a thrwy ddefnyddio’n pwerau statudol mewn ffordd a dargedwyd.

Ymholiadau ffurfiol

Ymchwiliad i Fasnacha Mewn Pobl yn yr Alban

Nod yr Ymchwiliad hwn yw nodi natur, ehangder ac achosion marchnata mewn pobl yn yr Alban, gyda ffocws arbennig ar ecsploetiaeth rywiol fasnachol. Byddwn yn asesu i ba raddau mae’r Alban yn boddhau rhwymedigaethau  hawliau dynol domestig a rhyngwladol i atal a gwahardd marchnata mewn pobl, erlyn y masnachwyr, a diogelu’i ddioddefwyr.
 

Cais am dystiolaeth – aflonyddu ar sail anabledd

Rydym yn ymgymryd ag Ymchwiliad i aflonyddu ar sail anabledd ac i’r graddau mae awdurdodau cyhoeddus yn llwyddo i fynd i’r afael ag ef ar hyn o bryd. Rydym am glywed gan unrhyw un sydd wedi dioddef aflonyddu oherwydd eu hanabledd a chan sefydliadau o a dros bobl anabl.
 

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Cydraddoldeb 2010

Canfyddwch am ein gwaith i gefnogi creu’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010, gan gynnwys y dogfennau canllaw diweddaraf a ddaw i rym o Hydref 2010.

Deddfwriaeth cydraddoldeb allweddol

Darperir y rhestr hon o ddarnau allweddol o ddeddfwriaeth cydraddoldeb a hawliau dynol sy’n gymwys ym Mhrydain er mwyn cyfeirio atynt.
 

Edrych am gyngor am eich hawliau?

Meysydd gwaith

Mesur o Hawliau

Fel Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol Statws - A achrededig, mae gennym rwymedigaeth i ddiogelu ac amddiffyn deddfwriaeth hawliau dynol a gweithio i ehangu amddiffyniadau hawliau dynol ym Mhrydain Fawr.

Ymatebion ymgynghori

Rydym wedi ymateb i nifer o ymgynghoriadau a rhoddwyd gan adrannau llywodraeth ac asiantaethau eraill. Gwelwch hefyd ein cyflwyniadau i gyrff hawliau dynol cenedlaethol a rhyngwladol.

Canllaw ar y cyd â’r Comisiwn Ansawdd Gofal

Rydym wedi cyhoeddi canllaw drafft ar gydraddoldeb a hawliau dynol i arolygwyr ac aseswyr darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer ymgynghori cyhoeddus.

 

Ymholiadau ffurfiol

Rydym yn helpu pobl i gyflawni newid cymdeithasol a sicrhau bod sefydliadau’n gallu ateb eu cyfrifoldebau moesol a chyfreithiol o dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb a’r Ddeddf Hawliau Dynol drwy: gwneud defnydd a dargedwyd grymus o’n pwerau; gan gyfuno cyngor â chymod; a, lle mae’n angenrheidiol, ymgyfreithiad

Briffiau seneddol

Fel rhan o’n gwaith i ddylanwadu ar ddatblygiadau cyfreithiol a pholisi, byddwn yn aml yn cynhyrchu papurau briffio ar faterion sy’n berthnasol i’n gwaith.

Gorfodaeth

Mae’r adran hon yn eich tywys i agweddau gwahanol o’n gwaith gorfodi, gan gynnwys ymyriadau a chytundebau.