Digwyddiadau

Cewch yma fanylion o ddigwyddiadau a chynadleddau y mae’r Comisiwn yn eu trefnu neu’n cymryd rhan ynddynt, a digwyddiadau a drefnwyd gan eraill sydd â chysylltiadau agos â gwaith y Comisiwn.

Digwyddiadau 2014

Cynhadledd Flynyddol y Gyfnewidfa Gydraddoldeb

Dydd Mercher 4 Mehefin 2014

Cydraddoldeb mewn Tirwedd sy’n newid

Bydd y Gynhadledd eleni yn helpu cynadleddwyr i lywio cydraddoldeb a hawliau dynol yn y fath fodd ac ymroddiad ag a fydd yn esgor ar gamau gweithredu heddiw yn hytrach nag yfory.


Digwyddiadau’r Gyfnewidfa Gydraddoldeb yn canolbwyntio ar ddyletswyddau penodol ar gaffael, gwybodaeth gyflogi a hyfforddi staff.

18 Mawrth : Aberaeron
20 Mawrth : Caerdydd
25 Mawrth : Bangor
 

Digwyddiadau 2013

Digwyddiadau'r Gyfnewidfa Gydraddoldeb yn yr Hydref

 Caiff y digwyddiadau yn yr Hydref, ‘A yw’r dyletswyddau yn gwella gwasanaethau cyhoeddus eto?, eu cynnal ar

14 Tachwedd 2013 – Coleg Castell Nedd Port Talbot
19 Tachwedd 2013 – Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
21 Tachwedd 2013 – Cyngor Sir y Fflint

Darlith hawliau dynol flynyddol – Salwch meddwl: Pwy? Pam? Beth allwn ei wneud?

10 Rhagfyr 2013 

Hoffem eich gwahodd i glywed yr Athro Swaran Singh yn traddodi’r ddarlith eleni sy’n cael ei gynnal mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru.
 

Digwyddiadau 2012

Darlith flynyddol hawliau dynol

Mae’n bleser gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol  yng Nghymru estyn croeso ichi i’n darlith hawliau dynol flynyddol, a thraddodir gan y Fonesig Nuala O’Loan, DBE, a bydd Llywydd Cynulliad Cymru, Rosemary Butler AC wrth y llyw.

Sylwer os gwelwch yn dda bod y ddarlith hon yn cael ei hail-drefnu ar gyfer yr hydref. Os ydych eisoes wedi trefnu lle, byddwn yn cysylltu â chi cyn hir i gadarnhau’r dyddiad newydd a’r man cyfarfod.


Cynhadledd Flynyddol Rhwydwaith y Gyfnewidfa Cydraddoldeb 2012 - Sbarduno newid: Cyflawni effaith

13 Mehefin 2012
Bydd cofrestru o 9.30am ar gyfer dechrau am 10.00am
Llandrindod

Mae agenda’r gynhadledd yn llawn o weithdai rhyngweithiol a siaradwyr cyffrous megis Dr Jo Farrar, CEO Cyngor Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr, Phil Bushby, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Stadau, DVLA a’r  Prif Gwnstabl, Carmel Napier, o Heddlu Gwent.

Rydym oll yn ymgysylltu i sbarduno newid i hybu cydraddoldeb a hawliau dynol ac i alluogi ein sefydliadau i gyflawni canlyniadau cadarnhaol i bobl Cymru. Yn fwy nag erioed, mae angen inni gynllunio at y dyfodol i amlhau i’r eithaf ein cyfleoedd i lwyddo a defnyddio’r arfau sydd ar gael i ni ateb yr heriau a ddaw yn sgil adnoddau sy’n gynyddol leihau.


Digwyddiadau Rhwydwaith y Gyfnewidfa Cydraddoldeb: Mawrth 2012 - Cyflawni’r dyletswyddau penodol yn hyderus

 • Dydd Gwener 24 Chwefror – Llandudno
 • Dydd Mawrth 13 Mawrth – Caerdydd
 • Dydd Mawrth 27 Mawrth – Caerfyrddin

Mae’r gyfres nesaf o ddigwyddiadau Rhanbarthol y Gyfnewidfa Cydraddoldeb yn adeiladu ar y gweithdai dyletswyddau penodol a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr. Gobeithio, o ganlyniad i’r diwrnod, y bydd aelodau’n teimlo’n hyderus wrth gyflawni’r dyletswyddau penodol a’u defnyddio i gael canlyniadau positif.

Digwyddiadau 2011

Digwyddiadau Rhwydwaith Cyfnewidfa Cydraddoldeb: Rhagfyr 2011 - Cyflawni’r dyletswyddau penodol yn hyderus

 • Dydd Mawrth 6 Rhagfyr - Wrecsam
 • Dydd Mawrth 13 Rhagfyr - Caerdydd
 • Dydd Mercher 14 Rhagfyr - Abertawe

Bydd y set nesaf o ddigwyddiadau Rhanbarthol Cyfnewidfa Cydraddoldeb yn adeiladu ar y gweithdai dyletswyddau penodol a gynhaliwyd ym mis Medi. Cael aelodau i gyflawni’r dyletswyddau penodol yn hyderus yw nod y diwrnod a’u defnyddio i gyflawni canlyniadau cadarnhaol.


O’r golwg yng ngolwg pawb - Gweithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael ag aflonyddu ar sail anabledd

 • Dydd Iau 6 Hydref 2011, 10am - 3.30pm, Abertawe
 • Dydd Iau 13 Hydref 2011, 10am - 3.30pm, Wrecsam

Mae “O’r golwg yng ngolau dydd” yn amlinellu casgliadau’n hymchwil ar aflonyddu ar sail anabledd: Beth yw effaith aflonyddu ar sail anabledd ar fywyd bob dydd? Beth sy’n rhaid ei newid i bobl fyw’n hyderus? Sut mae datblygu partneriaethau sy’n ymateb yn effeithiol yn wyneb aflonyddu, sy’n rhoi cymorth i bobl anabl ac sy’n atal y cam-drin rhag digwydd yn y lle cyntaf?


Digwyddiadau Rhwydwaith Cyfnewidfa Cydraddoldeb - Gwthio’r cwch i’r dŵr ynglŷn â’r dyletswyddau penodol

Ar 5 Ebrill eleni, daeth y ddyletswydd  gydraddoldeb sector cyhoeddus newydd i rym gan gwmpasu’r awdurdodau cyhoeddus oll a’r rheiny sy’n cyflawni swyddogaeth gyhoeddus. Ar 6 Ebrill, daeth y dyletswyddau penodol ar gyfer awdurdodau cyhoeddus sydd wedi’u datganoli, i rym hefyd. Annog aelodau yw nod y dydd, i fwrw ymlaen â’r dyletswyddau drwy rannu eu gwybodaeth a’u profiadau a’i gilydd.

Bydd y digwyddiadau’n digwydd rhwng 10am a 3pm yn y mannau cyfarfod a’r dyddiadau canlynol ar draws Cymru:

 • Dydd Mawrth 13 Medi - Rhyl
 • Dydd Llun 19 Medi - Y Barri
 • Dydd Mercher 21 Medi - Abertawe

 Cynhadledd Flynyddol Rhwydwaith y Gyfnewidfa Cydraddoldeb

Dydd Mercher 8 Mehefin 2011
Llandrindod

Thema cynhadledd flynyddol Rhwydwaith y Gyfnewidfa Cydraddoldeb eleni yw ‘Ateb yr Her, Arwain y Newid'.
Mae’r prif siaradwyr yn cynnwys Bill Kerry cydsefydlydd The Equality Trust (y sefydliad a oedd wrth wraidd cynhyrchu ‘The Spirit Level’) a Wayne Gwilym o Rockwool.


Cynhadledd Ffeithiau am Gymru
Dydd Mawrth 29 Mawrth - Caerdydd
Dydd Iau 31 Mawrth - Conwy

Yn ein dwy gynhadledd, cafodd dros 150 o westeion y cyfle i fwrw golwg ar gasgliadau dau o'n hadroddiadau carreg filltir Pa mor deg yw Cymru? ac Economic Inequality in Wales.


16/02/11
Eich busnes chi yw cam-drin domestig - cynhadledd hanner diwrnod
Cynhaliwyd cynhadledd hanner diwrnod ar y cyd gan y Comisiwn a Llywodraeth Cynulliad Cymru yn Abertawe, o'r enw Eich busnes chi yw cam-drin domestig.


Mwy nag ystadegyn: Gweithdy i newyddiaduron a gwneuthurwyr rhaglenni

Dydd Llun 17 Ionawr 2011
Canol Caerdydd

Wedi'i hwyluso gan Juliet Jacques, colofnydd yn y Guardian a'r newyddiadurwr Romani Jake Bowers a chyda Andy Collinson (ITV Cymru) wrth y llyw. Bu'r gweithdy yn gyfle i newyddiaduron a gwneuthurwyr rhaglenni i glywed o lygad y ffynnon gan bobl sydd yn fwyaf tebygol o ddioddef gwahaniaethu yng Nghymru, ac i fyfyrio wedyn ar eu profiadau.


Digwyddiadau rhanbarthol y Gyfnewidfa Cydraddoldeb - Ionawr 2011

Dydd Mawrth 18 Ionawr - Caerfyrddin,
Dydd Iau 20 Ionawr - Bangor
Dydd Mercher 26 Ionawr - Caerdydd

Yn ein digwyddiadau ym mis Ionawr, gwnaethom fwrw golwg ar asesiadau effaith ar gydraddoldeb ac effaith posibl toriadau ar grwpiau a ddiogelir. Gwnaethom roi sylw ar bryderon penodol a oedd gan sefydliadau.

Digwyddiadau 2010

'Mwy nag ystadegyn' digwyddiad lansio yng Ngogledd a De Cymru

 • Dydd Mercher 24 Tachwedd - Casnewydd
 • Dydd Mawrth 7 Rhagfyr - Wrecsam

Mae 'Mwy nag ystadegyn - Gweithio gyda'n gilydd i herio rhagfarn' yn adroddiad sydd ar fin ymddangos, yn dilyn ymchwil ar brofiadau bywyd Teithwyr Sipsi, ceiswyr lloches a ffoaduriaid, pobl trawsryweddol a phobl chyflyrau iechyd meddwl yn byw yng Nghymru.


Digwyddiadau Rhanbarthol Rhwydwaith Cyfnewidfa Cydraddoldeb y Comisiwn 2010

 • Dydd Iau 23 Medi Abertawe
 • Dydd Mercher 29 Medi Rhyl Gogledd Cymru
 • Dydd Gwener 1 Hydref Caerdydd

Maer Ddeddf Cydraddoldeb ar fin dod i rym, fel y gwyddoch. Daw rhannau allweddol or ddeddfwriaeth carreg filltir hon i rym ym mis Hydref. O ganlyniad ir adborth a gawsom gan lawer ohonoch dros y misoedd diwethaf, byddwn yn cynnwys trafodaeth or Ddeddf Cydraddoldeb yn ein cyfres nesaf o ddigwyddiadau cyfnewidfa cydraddoldeb rhanbarthol.


Cymru Anghyfartal: Tystiolaeth a Gweithredu Iechyd

Dydd Iau 25 Mawrth 2010
Plas Pentwyn, Wrecsam

Pam fod cydraddoldeb o bwys Maer digwyddiad hwn yn ystyried y dystiolaeth ar draws y meysydd cydraddoldeb drwy ymchwil ac arolygiadau.


Ddigwyddiadau Cyfnewidfa Cydraddoldeb Rhanbarthol 2010

 • Dydd Mercher 27 Ionawr Canolfan GIG i Gydraddoldeb a Hawliau Dynol, Llanharan
 • Dydd Mawrth 2 Chwefror - Bwrdd Iechyd Lleol Betsi Cadwaladr, Wrecsam
 • Dydd Mercher 3 Chwefror Prifysgol Aberystwyth

Bydd y set nesaf o ddigwyddiadau Cyfnewidfa Cydraddoldeb Rhanbarthol yn rhoi cyfle i chi drafod ffyrdd newydd a gwell o reoli dau fater gweithle allweddol staff chyflyrau iechyd meddwl a hefyd staff yn dioddef o gamdriniaeth ddomestig.


Cymru Anghyfartal- tystiolaeth a gweithredu: addysg

25 Chwefror - The Depot Studio, Abertawe

Gan adeiladu ar ein hadroddiad ymchwil materion cydraddoldeb yng Nghymru bydd y digwyddiad hwn yn ystyried y dystiolaeth ar anghydraddoldeb ym maes cyflogaeth. 

Digwyddiadau 2009

Cynhadledd ar y cyd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru, TUC Cymru a Chomisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar drais yn erbyn menywod.

8 Rhagfyr Canolfan Dylan Thomas, Abertawe

Drwy gynnal cynhadledd ar y cyd fe archwilion ni'r canlynol:

 • beth yw trais yn erbyn menywod
 • pam mae trais yn erbyn menywod yn fater gweithle a champws a
 • sut y gallwn weithio gydan gilydd i newid agweddau.

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl - Beth maen ei olygu i mi?

 • 2 Rhagfyr Stadiwm Liberty, Abertawe
 • 4 Rhagfyr - Venue Cymru, Llandudno

Cafodd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl ei gymeradwyo gan Lywodraeth y DU ar 8 Mehefin 2009. Dyma un o gytundebau rhyngwladol cyntaf yr unfed ganrif ar hugain, syn ailddatgan hawliau dynol pobl anabl a nodir camau cadarnhaol y disgwylir ir Llywodraeth eu cymryd.


Agenda Newydd ir Sector Cyhoeddus? - Dyletswyddau penodol newydd i Gymru a rhoi hwb i Hawliau Dynol

 • Dydd Mawrth 3 Tachwedd Cyngor Sir Caerfyrddin
 • Dydd Mercher 4 Tachwedd Prifysgol Casnewydd
 • Dydd Iau 5 Tachwedd Heddlu Gogledd Cymru

Gwnaeth y rownd nesaf hon o ddigwyddiadau rhanbarthol y Gyfnewidfa Gydraddoldeb roi cyfle i bobl i gymryd rhan yn Ymarfer Gwrando Llywodraeth y Cynulliad. Drwy ddatblygu ar drafodaethau blaenorol, cawson nhw'r cyfle i ddweud wrthym ba ddyletswyddau sector cyhoeddus fyddair mwyaf effeithiol wrth gyflawni cydraddoldeb.


Darlith Flynyddol Gyntaf y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Cyfle Cyfartal a Hawliau Dynol: Degawd Cyntaf Datganoli yng Nghymru
Dydd Mercher 11 Tachwedd 2009 Adeilad Morgannwg, Prifysgol Caerdydd

 

back to top