Un o'n rolau allweddol yw darparu cyngor ac arweiniad ar hawliau, cyfrifoldebau ac arferion da, wedi'u seilio ar gyfraith cydraddoldeb a hawliau dynol.

Amlygir

Arwyddlun Deddf CydraddoldebCanllaw Deddf Cydraddoldeb 2010

Canfyddwch am ganllaw sy'n seiliedig ar gyfraith cydraddoldeb newydd a ddaw i rym ym mis Hydref.

Menywod hŷn ar fws.  Llun drwy garedigrwydd Pauline NieldDyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus

Awdurdodau cyhoeddus: gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod am eich rhwymedigaethau o dan ddyletswydd y sector cyhoeddus
 

Cyngor ac arweiniad i:

Darparwyr Addysg: Canllaw i ysgolion

Un o gyfres a ysgrifennwyd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yw’r canllaw hwn i egluro beth sy’n rhaid i chi ei wneud i ateb gofynion cyfraith gydraddoldeb. Bydd y canllawiau hyn yn ategu cyflwyniad Deddf Cydraddoldeb 2010.

Gweithwyr

Cyngor ar gyfer gweithwyr cyflogedig a gweithwyr eraill pan maen nhw’n wynebu gwahaniaethu yn y gweithle.

Cyflogwyr

Arweiniad ac arfer da i gyflogwyr i roi cydraddoldeb a hawliau dynol ar waith.

Defnyddwyr gwasanaeth

Cyngor ar gyfer unigolion os ydyn nhw’n wynebu gwahaniaethu wrth brynu nwyddau, defnyddio gwasanaethau, hamddena ac yn y gymdeithas.

Darparwyr gwasanaeth

Arweiniad ac arfer da ar gyfer busnesau a sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau i’r cyhoedd.

Cyrff cyhoeddus

Arweiniad ar y dyletswyddau cyfreithiol ychwanegol sy’n gymwys i gyrff cyhoeddus i hyrwyddo cydraddoldeb.

Cynghorwyr

Gwybodaeth ac adnoddau i’r sawl sy’n cynghori’r cyhoedd am gydraddoldeb a hawliau dynol.

Pobl Ifanc

Gwybodaeth i helpu pobl ifanc ddeall eu hawliau i gydraddoldeb.

Pecynnau cymorth

Cefnogi pobl drawsrywiol a phobl trawsryweddol yn y gweithle

Arweiniad ar recriwtio staff o gefndir trawsryweddol a chynorthwyo gweithwyr cyflogedig cyfredol yn y broses o drawsnewid rhyw yn y gweithle.

Arfer cyflog cyfartal da

Am adnoddau i fusnesau bach a chyflogwyr o weithluoedd mawr gan gynnwys sut i ymgymryd ag archwiliadau cyflog cyfartal.

Rheoli cyflogeion sy'n feichiog neu'n rhieni newydd

Arweiniad i helpu cyflogwyr i reoli, cefnogi a chadw cyflogeion sy’n feichiog neu’n rhieni newydd.

Eich busnes chi yw iechyd meddwl a cham-drin domestig

Pecynnau cymorth ac adnoddau i gyflogwyr i ddatblygu polisi effeithiol i fynd i’r afael â cham-drin domestig ac iechyd meddwl.

Defnyddio eich hawliau dynol

Camau i’w cymryd os ydych yn meddwl bod eich hawliau dynol hwyrach, wedi cael eu torri.

Yma ar gyfer Busnes

Arweiniad ac adnoddau ar gyfer BB a Chau a busnesau mwy i roi cydraddoldeb ac amrywiaeth ar waith.