Amgylchiadau galwedigaethol dilys

Mewn sefyllfaoedd cyfyngedig, hwyrach y bydd hi’n gyfreithiol i gyflogwr wahaniaethu os oes gofyniad galwedigaethol dilys ar ddeiliad y swydd i fod o gyfeiriadedd rhywiol arbennig.

Enghraifft

Mae elusen sy’n darparu gwasanaethau trais domestig i lesbiaid, menywod deurywiol, dynion hoyw a phobl drawsryweddol yn hysbysebu am weithiwr achos hoyw i ddarparu gwasanaethau i’w chleientiaid hoyw. Cyfyngir y swydd i ymgeiswyr hoyw gan fod yr elusen yn credu bod cyfeiriadedd rhywiol arbennig yn ofyniad galwedigaethol dilys i’r swydd. Ystyria’r elusen na fyddai gan ddynion heterorywiol ddealltwriaeth fanwl o brofiadau trais domestig a diwylliannol dynion hoyw. Cyfynga’r elusen swyddi gweithwyr achos eraill i lesbiaid a menywod deurywiol a phobl drawsryweddol am yr un rhesymau. Mae swyddi arall sy heb yr angen am ddealltwriaeth fanwl o’r fath, fel swyddi gweinyddol, yn agored i bobl o bob rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol. Gall y math hwn o wahaniaethu fod yn gyfreithiol.

Enghraifft

Ataliodd esgob Eglwys Loegr benodiad menyw i swydd gweithiwr ieuenctid a noddwyd gan yr eglwys gan iddi fod yn lesbiad. Roedd y swydd yn ymwneud â gweithio gyda merched yn eu harddegau. Teimlai’r esgob nad oedd hi’n briodol i gael lesbiad yn gweithio gyda merched yn eu harddegau. Roedd y panel recriwtio wedi penderfynu eisoes mai’r fenyw oedd yr ymgeisydd mwyaf addas i’r swydd, a oedd yn gyfyngedig i fenywod. Hefyd roedd ei geirdaon yn rhagorol. Cyfyngwyd y swydd i fenywod fel gofyniad galwedigaethol dilys. Mae’r penderfyniad i beidio â chynnig y swydd i lesbiad yn gwahaniaethu’n uniongyrchol, ar sail cyfeiriadedd rhywiol.
 

back to top