Addysg a Hyfforddiant

Mae’r adran hon yn ymwneud â sicrhau eich bod chi’n cael eich trin yn deg ym maes addysg neu hyfforddiant. Mae’n ymdrin ag addysg cyn ysgol, ysgolion a cholegau, hyfforddiant seiliedig ar waith ac addysg oedolion neu ddysgu gydol oes.  Mae wedi’i darparu’n bennaf ar gyfer myfyrwyr neu ddisgyblion a’u rhieni neu gynhalwyr ond hefyd ar gyfer unrhyw un a all fod â diddordeb i ddysgu mwy am y maes hwn.

Mae’r hawl i addysg yn hawl fyd-eang a bennwyd gan y Cenhedloedd Unedig. Yn y DU ystyrir bellach bod yr hawl yn hawl i addysg effeithiol. Hynny yw, nid yw yn golygu cael cyfle i fynd i ysgol yn unig. Mae’n golygu y dylai darparwyr addysg a hyfforddiant ystyried amgylchiadau ac anghenion dysgwyr wrth eu cynorthwyo i gyflawni eu potensial.

O dan ddeddfwriaeth gwrth-wahaniaethu Prydain, mae gennych chi hefyd yr hawl i beidio â wynebu gwahaniaethu yn eich erbyn pan fyddwch chi yn yr ysgol, coleg, prifysgol ac unrhyw leoliad addysg neu hyfforddiant arall.

Yn yr adran hon gallwch chi ddysgu am:

  • Ymuno ag addysg – mae hyn yn cynnwys dewis ysgolion, mynediad teg i bob math o addysg, disgwyl bod addasiadau rhesymol yn cael eu cyflawni fel y gallwch chi fynd at y darparwr o’ch dewis, a disgyblaeth a gwahardd o ysgolion.
  • Cael eich trin â pharch - mae hyn yn cynnwys parch tuag at grefydd neu gred, yn ogystal â materion megis gwisg ysgol a bwlio.
  • Cael y cyfle i gyrraedd eich potensial – mae hyn yn cynnwys mynediad i gyrsiau neu bynciau penodol, cael eich rhoi mewn grwpiau addysgu yn deg, cael eich asesu’n deg a chael mynediad cyfartal i weithgareddau allgyrsiol.
  • Addysg a hyfforddiant ôl-16 oed – gall hyn fod mewn ysgol, prifysgol, coleg, trwy gyflogwr neu mewn unrhyw amgylchedd addysg arall.
  • Beth allwch chi ei ddisgwyl gan ddarparwyr addysg.

Cewch enghreifftiau gydol yr adran o’r hyn a all gael ei ystyried yn wahaniaethu neu driniaeth annheg ym maes addysg. Os byddwch yn teimlo, ar ôl darllen y wybodaeth yn yr adran hon, eich bod wedi cael eich trin yn annheg, gallwch ddysgu mwy am eich hawliau o dan y gyfraith.

Nid yw’r adran hon yn edrych ar hawliau cyffredinol athrawon, darlithwyr neu staff ysgol neu goleg eraill yn y gweithle. Am wybodaeth am hawliau yn y gwaith ewch i’r adran Hawliau ar waith: gweithio ac ennill cyflog.

Nid yw chwaith yn ymdrin â beth i’w wneud os ydych chi’n gyfrifol am sicrhau bod pawb yn cael eu trin yn deg mewn ysgol, coleg, prifysgol neu leoliad addysg arall. Ewch i’r adran ar gyfer darparwyr addysg i gael gwybodaeth am gyfrifoldebau darparwyr addysg a hyfforddiant.
 

back to top