Gweithio ac ennill cyflog

Mae gan bawb yr hawl i gael eu trin yn deg yn y gwaith ac i beidio dioddef gwahaniaethu ar sail oedran, hil, rhyw, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred.

Mae’r gyfraith yn eich amddiffyn rhag cael eich trin yn anghyfartal mewn cyflogaeth ar sail unrhyw un o’r uchod, p’un ai ydych chi’n weithiwr llawn neu ran-amser, mewn swydd dros dro, neu os ydych chi’n gweithio ar liwt eich hun neu’n weithiwr asiantaeth.

Os ydych chi’n meddwl eich bod wedi cael eich trin yn llai ffafriol nag eraill yn y gwaith, efallai y gallwch chi gyflwyno achos o wahaniaethu yn erbyn y cyflogwr mewn tribiwnlys cyflogaeth.

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am sut mae’r gyfraith yn eich amddiffyn rhag cael eich trin yn annheg o ran:

  • recriwtio a hysbysebu swyddi
  • cyflog a buddion
  • amodau a thelerau gwaith
  • arfarniadau, dyrchafu a hyfforddi
  • diswyddo, dileu swydd ac ymddeol.

Mae yna wybodaeth ar gael hefyd am y camau sydd angen i chi eu cymryd i gyflwyno achos gwahaniaethu a lle i gael cymorth a chyngor.

I gael diffiniad o wahaniaethu, ac esboniad o’r gwahanol fathau o wahaniaethu – uniongyrchol, anuniongyrchol, erledigaeth – ewch i Cydraddoldeb a Gwahaniaethu

Gellir cael gwybodaeth fwy manwl am y gwahanol resymau dros wahaniaethu, a’r cyfreithiau sy’n diogelu’r meysydd hyn, yn yr adran Eich hawliau: cydraddoldeb a gwahaniaethu

Mae gwybodaeth am gyfrifoldebau cyflogwyr yn yr adran gyflogwyr: Busnes a sefydliadau.

Nid yw darparu gwybodaeth am hawliau cyflogaeth lle nad oes yna gysylltiad ag oedran, anabledd, hil, cred, cyfeiriadedd rhywiol, rhyw na hawliau dynol yn rhan o gylch gwaith y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Efallai bod gennych chi hawliau sy’n ymwneud â chyflog, gwyliau, diswyddo, aelodaeth o undeb a threfniadau iechyd a diogelwch, er enghraifft, yn dibynnu ar eich statws cyflogaeth, hyd gwasanaeth, trefniadau cytundebol a ffactorau eraill.  Gellir cael cyngor ar yr hawliau hyn gan gyfreithwyr cyflogaeth, canolfannau cyngor cyfreithiol, undebau llafur, Cyngor ar Bopeth, yr Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio, a DirectGov.
 

back to top