Amodau a Thelerau

Mae’n anghyfreithlon i gyflogwr wahaniaethu yn eich erbyn o ran telerau’ch cyflogaeth neu’ch amodau gwaith oherwydd eich oedran, rhyw, hil, anabledd, cred neu gyfeiriadedd rhywiol.

Mae rheolau ynghylch amodau a thelerau’n cynnwys agweddau ar arferion gwaith cyflogwr, fel oriau gwaith, rheolau ynghylch gwisg, amodau ffisegol y gweithle, yr awyrgylch a’r amgylchedd, gwyliau, amser hyblyg, ac ati.

Er enghraifft, os yw cyflogwr yn penderfynu ar reolau ynghylch gwisg sy’n ymddangos eu bod yn trin un rhyw yn llai ffafriol na’r llall, efallai y byddwch chi’n gallu cyflwyno achos o wahaniaethu uniongyrchol ar sail rhyw.

Fe allai ei gwneud yn ofynnol i bob aelod o staff weithio’n llawn-amser, neu i gydymffurfio â phatrymau sifft arbennig, fod yn wahaniaethu anuniongyrchol yn erbyn menywod, sy’n debygol o fod â mwy o gyfrifoldebau gofal plant beichus na dynion, neu’n wahaniaethu yn erbyn grwpiau crefyddol sydd angen gweddïo ac ati ar amserau neu ddiwrnodau arbennig o’r wythnos.

Rhaid i gyflogwyr fodloni nifer o amodau arbennig er mwyn sicrhau bod amodau gweithio’n deg i bob gweithiwr.

back to top