Tŷl, buddion ac amodau gweithle

Mae deddfwriaeth cydraddoldeb yn cwmpasu’r amodau a thelerau cyflogaeth rydych chi’n eu cynnig i’ch staff. Yn gyffredinol, dylech drin pobl sy’n gwneud yr un gwaith yn yr un ffordd. Mae’r adran hon yn cyflwyno rhai o’r materion y dylech chi eu hystyried.

Mae gan unrhyw un sy’n gwneud yr un gwaith â rhywun arall yr hawl i gael ei wobrwyo yn yr un ffordd.

Nid dim ond cyflog sylfaenol y mae hyn yn ei gynnwys ond yr amrywiaeth lawn o fuddion, megis:

  • taliadau bonws
  • ceir cwmni
  • yswiriant iechyd cwmni
  • talebau prydau bwyd
  • benthyciadau tocyn tymor
  • pensiynau.

Mae hyn yn berthnasol i fuddion eraill hefyd megis gallu cael hyfforddiant a datblygiad gyrfa, pensiynau a thâl mamolaeth.

Dylai gweithwyr cyflogedig wybod sut mae eu tâl yn cael ei gyfrif. Er enghraifft, os ydych chi’n talu taliadau bonws, dylai’ch gweithwyr cyflogedig wybod beth sy’n rhaid iddyn nhw ei wneud i ennill bonws, a’r ffordd y mae’r bonws yn cael ei gyfrifo.

Rhaid i gyflogwyr beidio â gwahaniaethu yn erbyn grwpiau arbennig o bobl, er enghraifft, trwy roi llai o fonws i fenywod neu bobl o oed arbennig. Yn ddelfrydol, dylai cyflogwyr gael rhywfaint o ganllawiau ar ystod arferol y taliadau bonws sydd ar gael.

Mae gan weithwyr cyflogedig hefyd yr hawl i gael eu trin yn deg a chyfartal yn y gweithle, yn unol â’r rheoliadau cyflogaeth gyfartal. Er enghraifft, rhaid i gyflogwyr ymdrin â chwynion am aflonyddu yn ddiymdroi. Dylai fod ganddyn nhw bolisïau sy’n datgan yn glir sut bydd gwyliau blynyddol ac absenoldeb arbennig yn cael eu trefnu. Bydd hyn yn golygu y bydd llai o adegau pan all gwahaniaethu ddigwydd fel arall, er enghraifft ar sail rhyw, crefydd neu gred.

back to top