Polisi ac ymchwil

Mandad y Comisiwn yw hyrwyddo cydraddoldeb, hawliau dynol a chysylltiadau da. Mae hyn yn gyfle i ni drafod hawliau dynol mewn termau cwbl wahanol, yn unol â’r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol a’r gwerthoedd a safonau yr ydym yn gyfrifol am eu hyrwyddo fel sefydliad hawliau dynol.

Mae parch tuag at hawliau dynol yn allweddol i swyddogaeth democratiaeth agored ac mae hawliau dynol yn sylfaenol i’n holl waith cydraddoldeb a chysylltiadau da. Mae egwyddorion hawliau dynol yn sail i ni adeiladu arno a chynnal cymdeithas fwy diogel, mwy ffyniannus, cydlynol, gyda gofal ac ystyriaeth tuag at urddas a lles pawb yn ganolog iddo.

Er y gellir gweld holl waith y Comisiwn o safbwynt hawliau dynol felly, mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â’r prosiectau a materion polisi sydd yn ymwneud fwyaf â hawliau dynol ac yn rhoi manylion yr ymchwil hawliau dynol yr ydym yn cyflawni.

 Materion polisi

 • Ymchwiliad i ofal yn y cartref ar gyfer pobl hŷn
  Fe lansiwyd ymchwiliad gennym yn ddiweddar i hawliau dynol pobl hŷn sy’n derbyn gofal yn eu cartrefi yn Lloegr. Rydym newydd lansio ein galwad am dystiolaeth – rhowch wybod i ni am eich profiadau.
 • Ymchwiliad i aflonyddu yn ymwneud ag anabledd
  Rydym yn cynnal Ymchwiliad Ffurfiol i weithredoedd awdurdodau cyhoeddus i ddiddymu aflonyddu yn ymwneud ag anabledd a’i achosion. Yn mynd i’r afael â phroblem cydraddoldeb a hawliau dynol o bwys, mae’r ymchwiliad hwn wedi derbyn tystiolaeth gan bobl anabl sydd wedi profi aflonyddu ac mae’n archwilio pa mor dda mae awdurdodau cyhoeddus yn delio â hyn.
 • Mesur Hawliau
  Rydym wedi datblygu cyfres o egwyddorion allweddol y credwn i fod yn hanfodol i ddatblygu Mesur Hawliau a fydd yn ein darparu â’r amddiffyniad yr ydym ei angen yn ogystal â mewnosod gwell dealltwriaeth o egwyddorion hawliau dynol ledled cymdeithas.
 • Gofal a chefnogaeth - O rwyd diogelwch i sbringfwrdd
  Mae gofal cymdeithasol effeithiol yn ganolog i weledigaeth y Comisiwn o ddarparu cydraddoldeb a hawliau dynol. Credwn fod yn rhaid i’r Llywodraeth ystyried moderneiddio’r ymagwedd sylfaenol i ofal a chefnogaeth i gyflawni’r tri nod allweddol hyn.
 • Ein hymateb i'r Mesur Crwneriaid a Chyfiawnder, Tachwedd 2009
  Ymateb John Wadham, Cyfarwyddwr Grŵp Cyfreithiol y Comisiwn, i gyflwyniad cwestau cyfrinachol.
  Briffio Seneddol: Mesur Crwneriaid a Chyfiawnder, Tŷ’r Cyffredin, Cam Pwyllgor, Chwefror 2009
  Mae’r Comisiwn yn croesawu’r Mesur ac yn cymeradwyo ei amcan cyffredinol i gyflenwi gwasanaeth cyfiawnder a chrwneriaid mwy effeithiol, tryloyw ac ymatebol i ddioddefwyr, tystion, teuluoedd mewn profedigaeth a’r cyhoedd yn gyffredinol. Fodd bynnag, mae gan y Comisiwn ddau brif bryder ynglŷn â’r Mesur.
 • Briffio Seneddol: Mesur Gwrthderfysgaeth, yn cynnwys cynigion i ganiatáu carcharu am hyd at 42 niwrnod
  Roedd y Comisiwn yn pryderu y gallai cynigion yn y Mesur Gwrthderfysgaeth fynd yn groes i ddarpariaethau sy’n diogelu hawliau dynol pobl, ac arwain at wahaniaethu yn erbyn grwpiau penodol.
 • Fframwaith Mesur Cydraddoldeb
  Mae’r Comisiwn wedi bod yn gweithio gyda GEO, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Llywodraeth yr Alban, Llywodraeth y Cynulliad ac ystod o randdeiliaid ac arbenigwyr testun i ddatblygu fframwaith mesur y gellir ei ddefnyddio i asesu cydraddoldeb a hawliau dynol ledled ystod o barthau sy’n berthnasol i fywyd yn yr 21ain ganrif.
 • Adolygiad Teirblwydd
  Pob tair blynedd, rhaid i’r Comisiwn gyhoeddi adroddiad sy’n arddangos i ba raddau mae cymdeithas yn sicrhau cynnydd ar gydraddoldeb, cysylltiadau da a hawliau dynol. Nod yr ‘Adolygiad Teirblwydd’ yw amlygu materion allweddol sy’n wynebu cymdeithas ar hyn o bryd, a fydd yn helpu gosod ein hagenda ar gyfer gwaith yn y dyfodol.

Ymchwil

 

 


 

back to top