Cynllun Cyhoeddi

Mae ein cynllun cyhoeddi yn amlinellu’r wybodaeth y byddwn yn rheolaidd yn ei gyhoeddi a sut y gallwch ddod o hyd iddo. Wrth amlinellu’n cynllun rydym wedi dilyn model cynllun cyhoeddi Swyddfa’r Comisiynydd gwybodaeth (ICO).

Yr hyn ydym a’r hyn a wnawn

Yr hyn ydym ni

Yr hyn yr ydym yn ei wneud

Swyddi gwag

Manylion cyswllt

Strwythur Sefydliadol (Word)

Sut y cawn ein cyllido

Dogfen Fframwaith y Comisiwn

Llawlyfr Llywodraethu

Ein prosiectau

Ein hymchwil

Data cyflogaeth:
Nifer ein cyflogeion ar 1 Tachwedd 2019 yw 195.

Yr hyn a wariwn a sut ei wariwn

Adroddiadau a chyfrifon blynyddol

Manylion gwariant

Gwybodaeth Cyflog

Cyfleoedd caffael

Yr hyn yw ein blaenoriaethau a maint ein llwyddiant

Adroddiad blynyddol

Ein cynllun busnes

Ein cynllun strategol

Blaenoriaethau cydraddoldeb a nodau

Gwybodaeth cydraddoldeb ar ein gweithlu

Y modd a wnawn benderfynu

Ein Comisiynwyr, pwyllgorau a threfn llywodraethu

Cofnodion cyfarfodydd Bwrdd y Comisiwn

Cyfreitha strategol

Ymatebion ymgynghori

Papurau briffio seneddol

 Ein polisïau a’n gweithdrefnau

Datganiad hygyrchedd

Polisi a gweithdrefn cwynion

Polisi diogelu data

Polisi rhyddid gwybodaeth

 Polisïau rheoli pobl – Ar gael dim ond i chi ofyn amdano people@equalityhumanrights.com

Hysbysiad preifatrwydd

Polisi defnydd derbyniol y wefan

Safonau’r Gymraeg

 Rhestrau a chofrestrau

Cofrestr ased – Ar gael dim ond i chi ofyn amdani FMHelpdesk@equalityhumanrights.com

Catalog llyfrgell – Cysylltwch â library@equalityhumanrights.com os ydych am fwy o wybodaeth

Cofrestr buddiannau Comisiynwyr

Cofrestr buddiannau staff – Ar gael dim ond i chi ofyn amdani Finance@equalityhumanrights.com

Rhestri darllen

Y gwasanaethau rydym yn eu cynnig

Cyngor a chanllaw

Blogiau

Cylchlythyr

Newyddion cyfreithiol diweddaraf

Cyhoeddiadau newyddion

Cyhoeddiadau

Hawlfraint – Gweler ein Telerau Defnyddio

Ni allwch ddod o hyd i’r hyn yr ydych yn ei geisio?

Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth yr ydych yn ei geisio neu am wneud cais FOI cysylltwch â ni yn : foi@equalityhumanrights.com

Adolygu’r cynllun hwn

Byddwn yn adolygu’r cynllun hwn yn rheolaidd. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau am gynnwys i’w gynnwys yn ein cynllun anfonwch lythyr i’n cyfeiriad isod neu e-bost i : foi@equalityhumanrights.com

Information Governance
Equality and Human Rights Commission
3rd Floor
Arndale House
The Arndale Centre
Manchester
M4 3AQ

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Jan 2022