Datganiad Hygyrchedd

Defnyddio’r wefan hon

Mae’r datganiad hwn yn gymwys i gynnwys a gyhoeddwyd ar y parth www.equalityhumanrights.com.

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sydd yn rhedeg y wefan hon.

Rydym am gymaint o bobl â phosib i allu defnyddio’r wefan hon.

Rydym yn gweithio’n rheolaidd i wneud ein gwefan mor hygyrch a defnyddiadwy â phosib.

Er enghraifft, golyga hynny y dylech allu:

 • newid lliwiau, cyferbynnu lefelau a ffontiau
 • chwyddo mewn i fyny at 300% heb i’r testun ddiflannu o’r sgrîn
 • gwe-lywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • gwe-lywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenwr sgrîn (gan gynnwys y fersiynau mwyaf diweddar o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi ceisio gwneud testun y wefan yn hawdd i’w ddeall.

Mae gan  AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes anabledd gennych.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Gwyddom nad yw pob rhan y wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • nid yw’r rhan fwyaf o’r dogfenni PDF, Word, Excel a PowerPoint yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin. Gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio’r manylion isod i ofyn am fformatau amgenach
 • mae rhai o’n ffurfiau ar-lein yn anodd i’w gwe-lywio wrth ddefnyddio bysellfwrdd a meddalwedd darllen sgrin yn unig - Gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio’r manylion isod i ofyn am fformatau amgenach
 • mae’r llif Twitter ar ein tudalen hafan yn anodd i’w we-lywio wrth ddefnyddio bysellfwrdd a meddalwedd darllen sgrin yn unig - gallwch ymweld â @ehrc ar Twitter i weld ein trydar
 • gallai’n fideos hŷn heb fod â nodweddion sgrindeitlo
 • mae llawer o’n fideos wedi’u hymwreiddio o YouTube a gallent gynnwys labeli gan YouTube ei hunan, nad ydynt yn gywir neu heb ddisgrifiadau digonol.

Adborth a gwybodaeth cysylltu

Os ydych angen gwybodaeth ar y wefan hon mewn fformat gwahanol - fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, cofnod sain neu braille:

Gwnawn ystyried eich cais a’n nod yw eich ateb cyn pen 20 diwrnod gwaith.

Adrodd ar broblemau hygyrch y wefan hon

Ein bwriad yw ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon yn rheolaidd.

Os dewch ar draws unrhyw broblemau na restrwyd ar y dudalen hon neu rydych o’r farn nad ydym yn cyflawni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â’r tîm gwefan:

Gweithdrefn gorfodi

 • Rydym ni (y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd (Rhif 2) (Gwefannau ac Apiau Symudol) Cyrff Sector Cyhoeddus 2018 (‘y rheoliadau hygyrchedd’).
 • Os nad ydych yn hapus gyda sut wnaethom ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni ar y ffôn neu ymweld â ni’n bersonol

Darparwn wasanaeth cyfnewid testun i bobl sydd yn F/fyddar, pobl a nam ar eu clyw neu nam ar eu lleferydd.

Mae dolenni sain gan ein swyddfeydd, neu os cysylltwch â ni cyn eich ymweliad, gallwn drefnu cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL).

Canfod sut i gysylltu â ni.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefan fersiwn 2.1 safon AA, oblegid yr achosion a restrir isod lle nad ydym yn cydymffurfio.

Cynnwys anhygyrch

Mae’r cynnwys a restrir isod yn anhygyrch am y rhesymau canlynol.

Ddim yn cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

Testun dolen

Ni fydd rhai testun dolenni yn gwneud synnwyr pan ddarllenir ef wrth ei hunan (er enghraifft, ‘darllenwch fan’ma’).

Mae hwn yn methu maen prawf llwyddiant 2.4.4 WCAG 2.1, pwrpas dolen (mewn cyd-destun).

Rydym yn adolygu’r cynnwys hwn fel rhan o ail-ddatblygu’r wefan. Gwnawn osod amserlen ar gyfer adolygu’n holl dudalennau a thrwsio’r dolenni hyn pan fyddwn yn lansio'r safle sydd wedi’i hadnewyddu, yn debygol o fod yn haf 2021.

Pan wnawn gyhoeddi’r cynnwys newydd gwnawn sicrhau bod testun y dolenni yn bodloni safonau hygyrchedd.

Ffurflenni

Mae label rhai meysydd ein ffurflenni ar goll, sydd yn ei wneud yn anodd i we-lywio gyda bysellfwrdd.

Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 1.3.1 WCAG 2.1, gwybodaeth a pherthnasau, a 3.3.2, labeli neu gyfarwyddiadau.

Adeiladir a chynhelir ein ffurflenni drwy feddalwedd trydydd parti ac mae croen arnynt i edrych fel ein gwefan.

Darparom ddulliau amgenach o gysylltu ar y dudalen.

Rydym yn adolygu’n ffurflenni fel rhan o ail-ddatblygu’r wefan a byddwn yn symud i ateb hygyrch wrth lansio’r safle sydd wedi’i hadnewyddu, yn debygol o fod yn haf 2021.

Testun amgenach

Ar rhai o’n tudalennau lle mae eiconau baner i ddangos y genedl y mae’r dudalen yn berthnasol iddi, megis cyhoeddiadau neu ganllaw, nid oes testun amgenach ar gyfer yr eicon baner Prydain Fawr.

Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 1.1.1 WCAG 2.1, cynnwys heb destun.

Rydym wedi sôn am hyn wrth ein hasiantaeth datblygu ac mae ar yr amserlen i’w drwsio erbyn 30 Ebrill 2021.

Cyferbyniad lliw

Gallai rhai dolenni fod heb gyferbyniad lliw digonol wrth eu hamlygu, er enghraifft y ddolen ‘View more contact information’ ar y dudalen hafan.

Ar bob tudalen nid oes cyferbyniad lliw digonol rhwng ffont gwyn ar gefndir llwyd ysgafn y ‘Menu’.

Gallai rhai botymau heb fod â chyferbyniad lliw digonol wrth eu hamlygu gan fysellfwrdd, er enghraifft y botymau ar ein tudalen ein gwaith neu ar y dudalen canllaw coronafeirws i gyflogwyr.

Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 1.4.3 WCAG 2.1, cyferbyniad (lleiafswm).

Rydym wedi sôn am hyn wrth ein hasiantaeth datblygu ac mae ar yr amserlen i’w drwsio erbyn 30 Ebrill 2021.

Teitlau ffurflen

Cafodd rhai o’n ffurflenni eu gosod drwy ddefnyddio elfennau iframe  sydd heb deitlau defnyddiol, er enghraifft ffurflen adborth y wefan.

Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 2.4.1 WCAG 2.1, blociau dargyfeirio, a 4.1.2, enw, rôl, gwerth.

Rydym wedi darparu dulliau amgenach o gysylltu ar y dudalen.

Rydym wedi sôn am hyn wrth ein hasiantaeth datblygu ac mae ar yr amserlen i’w drwsio erbyn 30 Ebrill 2021.

Baich anghymesur

Nid yn briodol. Nid ydym yn honni bod unrhyw un o’n problemau hygyrchedd yn anghymesur i’w trwsio.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Bydd fersiynau hygyrch o bob dogfen a gyhoeddwyd ar ôl 23 Medi 2018 ar gael ar y wefan, heblaw am:

Bydd fersiynau hygyrch o’r cyhoeddiadau hyn ar gael ar y safle erbyn 31 Awst 2021.

Yn y cyfamser, gallwch gysylltu â ni i ofyn am fformatau amgenach.

Problemau gyda fideo

Efallai na fydd nodweddion sgrindeitlo gan rai o’n fideos hŷn, fideos a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2020.

Bydd unrhyw fideos newydd y byddwn yn eu cyhoeddi yn bodloni safonau hygyrchedd. 

Mae llawer o’n fideos wedi’u hymwreiddio o YouTube a gallent gynnwys labeli gan YouTube ei hunan, nad yw’n gywir neu heb ddisgrifiadau digonol. Cynnwys trydydd parti yw hwn, nad ydym yn talu amdano, ei ddatblygu na’i reoli, felly nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn gymwys.

Gallwch ymweld â’n sianel YouTube i weld mwy o’n fideos

Llin-borthi Twitter

Mae’r llin-borthi Twitter ar ein tudalen hafan yn anodd i’w we-lywio drwy ddefnyddio dim ond bysellfwrdd a meddalwedd darllen sgrin. Ap trydydd parti a gafodd ei osod yw hwn, nad ydym yn talu amdano, ei ddatblygu na’i reoli, felly nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn gymwys.

Gallwch ymweld â @ehrc ar Twitter  i ddarllen ein trydar.

Sut wnaethom brofi’r wefan hon

Cafodd y wefan hon ei phrofi diwethaf ar 8 Chwefror 2019 gan y Ganolfan Hygyrchedd Digidol (DAC).

Wrth bennu tudalennau i’w profi, gwnaethom hynny ar sail:

 • ein tudalennau mwyaf poblogaidd
 • tudalennau y soniwyd wrthym eisoes drwy adborth gan bobl yn defnyddio’n gwefan
 • tudalennau a oedd yn esiampl dda o bob un o’n templedi
 • rhai tudalennau yn cynnwys delweddau, cynnwys amlgyfryngau ac elfennau rhyngweithio
 • rhai tudalennau yn cynnwys ffurflenni gwe

Gwnaethant brofi ein prif wefan www.equalityhumanrights.com.

Gallwch ddarllen adroddiad llawn y prawf hygyrchedd (2.1MB, PDF).

Yr hyn a wnawn i wella hygyrchedd

Yn ddiweddar cytunom â chytundeb gyda Silktide, i ddarparu prawf hygyrchedd gwefan awtomatig parhaus (ar gyfer dyfeisiadau bwrdd gwaith a symudol) a meddalwedd sicrwydd ansawdd. Caiff hyn ei osod cyn hir ar y safle a gwnawn ddiweddaru’r datganiad hygyrchedd hwn i adlewyrchu hynny unwaith y bydd mewn grym.

Rydym wedi trefnu adolygiad hygyrchedd misol o’r wefan a datganiad hygyrchedd.

Mae’r problemau a nodwyd yn yr adroddiad Canolfan Hygyrchedd Digidol (uchod) wedi’u datrys yn weithredol.

Fe wnawn ddysgu gwersi’r adroddiad hwn a’u cymryd yn eu blaen wrth i ni gynnal ailddatblygiad mawr i’n gwefan, sydd ar hyn o bryd yn cael ei wneud ac yn debygol o gael ei orffen erbyn haf 2021.

Mae’r gwaith ail-ddatblygu, ymhob cam y broses, wedi cynnwys profion gan ddefnyddwyr ag ystod o anghenion hygyrchedd. 

Mae hyn yn cynnwys y rheiny â:

 • nam ar y golwg
 • anawsterau motor
 • namau gwybyddol neu anableddau dysgu
 • byddardod neu nam ar y clyw

Caiff archwiliad llawn annibynnol ei chynnal ar y wefan a ail-ddatblygwyd cyn ei lansio.

Cafodd y datganiad hwn ei baratoi ar 4 Hydref 2016. Cafodd ei diweddaru diwethaf ar 27 Ebrill 2021.

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 May 2022