Four people having a discussion

Deddf Cydraddoldeb

Yn yr adran hon gallwch ganfod mwy am Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a sut mae'n gymwys i chi.

 • Deddf Cydraddoldeb 2010

  Daeth y Ddeddf Cydraddoldeb i rym ym mis Hydref 2010 gan ddarparu fframwaith cyfreithiol sengl, modern gyda chyfraith seml, glir i daclo anfantais a gwahaniaethu yn fwy effeithiol. Canfyddwch fwy fan hyn.

 • Gwybod eich hawliau

  Mae ein canllaw sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr yn egluro mewn termau syml yr hyn yw gwahaniaethu, eich hawliau a phwy y gallwch ei gysylltu ar gyfer cymorth a chyngor.

 • Nodweddion gwarchodedig

  Canfyddwch fwy am y nodweddion y mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yn eu hamddiffyn. Y rhain yw oed, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol.

 • Deddf Cydraddoldeb – Cwestiynau Cyffredin

  Canfyddwch atebion i gwestiynau cyffredin o ran y Ddeddf Cydraddoldeb.